eK! is electronic Kabalen, a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

cecile s. yumul
cecile s yumul ARU, INING kilala kung mestra tinext naku. Tuglungan ke kanu at idake kekayu itang miliari kaya wawangis keta kang Bebeng. Kitnan naku nung "work of fiction" ya ita. O e wari aku kaya, egana gana sabi da ketang workshop a nu tamu mikilala king Ateneo, ing mialiwang "body of works based on Significant Human Experience (SHE)?"

Oyni naman ing kayang atupan ketang amanuan dang pamagsane mialiuang larangan king pamanuro. Itang metung a "Facilitator", niyang mengayari na ing pamagsane meki libe yang "calling cards/contact numbers" karing anggang tinagun kaya. Malaguang pamanalete king miliari, ikua dang misaup saup karing dinatang at milabas a mapilan banua. Angga king ikua nala tiwala. Bandang tauli, mas madalas iting pasaup ya ing mesabing magaling a taga menila karening mestrang minuna nang dinake ditak a kabiasnan king milabas a panaun.

Agpang kening dinake nang Ms. Innocencia, anyang minuna, asnang dagul ing utang a lub uling ining taga menila manibat niyang akilala nala buri na manatagan lang "seminar-workshops" karing pituturuan at puntalan dala atin yang Team na kayabe nang gagawa king makanining bage para karing "college students." Pablasa ela sane dening mestra king balen Kapampangan ing mimisip na atin "ulterior motive" ing sasaup da ring taga menila at uling mestro lang atin pang M.A. at memagaral aliwang bansa., gewa da ing agyu da ban kanita magawa iting munikala da ring taga menila.

Milabas mabilis ing pilan banua, makanyan ing meging kalakaran, at padrun ing makanining istulu. Iting taga menila, oyni ing aduan nang pirmi. Gawa lang sulat ding mestra nukarin, makasulat ila ing mangailangan king"expertise" na king larangan a aduanan deng mamie "seminar-workshop" At off the record, masanting sana nung atin proof na ya memie yang makanyan. Ngana pin Ms. Innocencia, gang man ena sabian ita, talagang pagawa kaming "Plaque of Appreciation" at ini emu kaya midadake, nune maski ninung babie kalupang pamagsane karing disipulus mi, dirinan milang Honorarium ampong tokens, ing Kapampangan pa, balu mu naman makananu tamu tratus kareng maging bisita.

King meluat dang pamiabe, gang man y Ms Innocencia keti ya balen Kapampangan medatun, dakal ya naman senayan king mialiuang larangan ning bie. Bandang tauli, dusuldit yanang tatake niting taga menila, king mialiua nang tatatag at uling babalikid yang mayap a dapat (king isip na) binie na ing anggang saup kaniting taga Menila, at ni singkung kuligak, o papeles a patune na iya babie yang saup kaniting tage manila ene inaduanan. Miras itang metung maragul a"International Conference" megaua ketang primerung unibersidad ning Pilipinas a tinatag niting taga menila. Kalupa ning akalumon, inakut ne nanaman y Ms. Innocencia at metung pang mestra ba lang makasaup. Tinuki lang alang gunamgunaman a matsura. Aniang tauli nang bengi ning pamitagun, pekisabian ne niting taga-Menila y Ms. Innocencia, atin yang dadalan mialiuang papeles makaparikil king gastus.

"I do hope you won't mind and not think anything anomalous with this request. You see in preparation of the conference, there were several miscellaneous expenses incurred which were not covered by official receipts. However I guarantee you that all the itemized expenses here are legitimate. In as much as I asked you and Ms. Parayan to help I've put your name with equivalent professional fee for the three-day conference. Could you please sign this?" Oyni ing pambungad ning titingalan dang talaturo taga-Menila.

"But we agreed to help you without waiting for any remuneration. Besides this is much too big an amount. Thirty thousand pesos!?" Mipamulagat ya y Ms. Innocencia uling ketang panaun a milyari ining dinake na mga 1990s madagul ya mu rin timbang iting mebanggit a pera.

"Oh no, no, I am not giving you the thirty thousand pesos. I am just asking you to sign the voucher so the amount can be released in your name. However, you will only get three thousand for the three days work. I will take the rest of the money for the expenses I told you about without official receipts. I trust it will be okay to use your signature? You see I just want to fast-track everything, since I also have other volunteers who shelled out cash in preparation of this affair and I just want to give back their money before we end the conference." Ini kanu alang ka kurap kurap iniang sinabi na niting taga-Menila kang Ms. Innocencio."By the way you don't have to tell Ms. Parayan about this and just keep the money to yourself then."

Pekiduang nalang Ms. Innocencia ding papeles a papakit at papirma na ning taga-Menila at ngana, "Sir, I will sign this trusting your word. You also keep all the money to pay up other expenses you may have incurred without receipts—"

"Really? you will give it all to me? Wow ! Great, just my luck!"

"You see, where I work, what is standard is they give cash advance and we liquidate later on, that is why we make sure everything is reflected with an O.R. so there is no need to invent ways to put up an amount." Mikulurut ya kile ketang tauling mesabi. Oneng kailangan ne ing perma nang Ms. Innocencia.

"O ngeni sasaupan me pa ing taga-Menila?" ngakung kinutang keni mestrang kasabi ku.

"Ay os map ali na atche. Medyu makabawas respetu tang miliaring ayta. Bala mu atin e ustu maski makananu keng isipan. Kasi liban kanita atin pang metung melyari e naman piadian ot ikit kula detang mebaldug a papeles kabang manenaya ku king upisina na. Ketang lista ikit ke ing lagyu ku consultant kaibat ating corresponding monthly PF, ketang metung nang kapanintunan. Eku binulad dikil kanini, pota naman sorpresa ya ngakung mimisip. Oneng angga king ayari keng sinopan at pekilala karing anggang taung dapat nang pakisabian ketang tatag nang kapanintunan, keni banda labuad tamu ala yang sinabi. At itang ikit ku metung ya kareting "requirements" a binie ketang upisina nuke sinopan."

Kaibat da reting aduang milyari nganang Ms. Innocencia, "Kanita ku pa megumpisang manuligsa ketang pibatan nang pituturuan. Karin man pala, miprotesta de—ding estudyante at mismung abe nang talaturu anya milako ya, pero agpang ketang istorya na niyang akakayabe miya, ena buri ing palakad niya meko ya. Kaibat niti, penalukian mi di Ms. Parayan ing milyari ketang pilipatan nang maragul mu naman a institution. Makanyan mu naman ing milyari, kaibat ning pabanua, apabilib ne tang makibandi niyang mumuna, oneng niyang mipuestu ne, linto ne tutung pangatau. Ing sabi da naman ding siping dang bale, pati itang saken binye ning pipagobran na kinua de pang sapilitan mismu king bale na. King tauli dang ababalitan, linipat ya banda probinsiya at karin ya paragul kapanintunan, oneng sibuknan ming lauen ketang sinabi dang puestu. Ing initial na ning makibandi king kapanintunan yang ya king lagyu na, dapot, eya makalto iting lagyu na gang ninuman pikutnan mu yang tuturu dang magpalakad, dapot ing lupang iaiarap da aliwa yang tau."

"So in short Ms. Innocencia , how does your story relate with that of Bebeng?" I queried.

"In one sentence, itang taga-Menilang ayta yapin ing amanwan da, THE WOLF IN SHEEP'S CLOTHING."

Wapin ngakung minayun king sinabi na. Emu ining istorya na nune king mialiwang gugusalan tamu aldoldo, dakal ing wawangis kaniting mangapalyari. Aganaka ke pa ing metung a pane kung daramdaman pero aku eke paniwalan nune baligtad ing akakit ku. Pilit dang didikdik iting taung bunduk yang alang galang at saligoso, magaspang pangimut at panasbuk. King dakal kunang a palabasan a miliari, e tutu ini. Ding tau dagul king siudad itang amanwan dang "concrete jungle" ilang mabangis, masiba, at mangatako kakua maigit king agyu dang gisanan king patingapun.


[About the author. Cecile Santos Yumul is a veteran award winning Broadcast Journalist, a visionary teacher (Most Outstanding Teacher of the Philipines in 1992), a nationalist (Most Outstanding Kapampangan for Education in 1993), an environmentalist, and a dedicated daughter. She has over 35 years experience in the field of arts as an actor, director, and author. She is a published writer (Woman's Magazine) of essays, poems, short stories, and social commentaries. She currently resides in Lakandula, Mabalacat, Pampanga with her Mother, 18 dogs, doves, and bonsais.]

-Posted: 12:58 PM 11/21/08 | More of this author on eK!
Nextnext