eK! is electronic Kabalen, a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

cecile s. yumul
cecile s yumul MAMALAGUA YANG minuli y Bebeng pota eya pin ustu balu uling ene man megaral Menila. Kekaban makasake ya king bus, ena abata, maski ding kasake pikutnan na la.

Ban ene man lunto maklak a buntuk at mulala anti na ning pendikdik nitang kesabi nang metung a meyari kanu king U.P. Diliman at metaguring "class valedictorian," nung man maniabi yang tutu nganang mengutang, "Puedi magtanong, me survey lamang po kaming ginagawa para sa mga kalalakihan ngayon, alam n'yo kung ano ang blusa, sa English po e blouse?"

Itang kasiping na, mipakaili ya, tin ne maigit atlung pulung banua, mekibat ya, "Ay sus naman, kahit bata sa public school, alam yun. E di ang suot pang itaas ng babae."

Y Bebeng, tindanan na la ngan ding mipabalikid a dinamdam. Kitnan na la ngan. Pelalung makatsinelas at lupang ena man tinuklung matas a pegaralan balu de ngan ninu ing misusulud at nanu ya ing blusa. Ngara pa ding mialiwang pikutnan, dakal a itsura ing blusa, atin makautab a talab, akit mula ding malabuldit bingut a salu da ring aliuang babayi. Atin naman amanuan dang makasara anggang batal o detang ating kuelyu, ding aliua naman taktak at alus maigit pa king kilikili ing akit mu, tin naman, makuiad a takde angga mu babo siku at atin naman makaba takde angga keng pikalungkalungan daring gamat. Mialiua la naman kaba, atin singap singap at abit nong abit uling lalto la pusad bagya la kimut, atin naman lampas awakan ing kaba. Ding mialiuang blusa atin makakutsetis mu, atin naman makabutonis king arap o gulut, atin mu rin makasiper king talindiking. Atin diretsu mu a atin makatrunsal para lunto ya ubug katawan ing misusulud.

Anti ya mong bikan mikakalabkab bauat pakibat ding lalaking pikutnan nang Bebeng. Oyni ing miliari bayu miras kening pisasabian, anti kanini:

Ketang metung a pipagaralan a nukarin ya mipapunta y Bebeng, mekirungut ya keng Engliserung makibandi king lugal. Uling ing kabiaian da ing gagauang susulud da ring magaral, yang pepuntalan nang Ima na para makirungut uling kebalitan ya kanu "English Speaking" itang pipagaralan at lalu na itang makirungut kareng bauat ating dadalan "Business." Nyang inawus de y Ima na buri da alas otsu na pa ning abac dapat atiu ne kanu, ena buri ing manenaya nitang makibandi. At uli naman sane la king pamakiarap mialiuang manungkulan at kalakal a dakal mag-obrang manyulud uniporme, pati na king bangku, balu da ing ulaga ning bauat minutu.

Peluklukan de ketang bangku malele king guardia anyang dinatang ya bayu pa ing binye dang oras. Yng metung nang ilig Bebeng mamasa, anya ustung tuburan neng Ima atin yang bakal gang mga atlung libru. Uling maigit yang metung oras ing laut ning tuknangan da king pintalan na, bitbit no ding "Animal Farm" nang George Orwell, "Anthem" nang Ayn Rand at "The Prophet" nang Kahlil Gibran. Biklat ne itang The Prophet kabang manenaya ya. Ngana ning guardia, "Mabuti pu, ati, me dala kayung babasahin, suertihin kayu pag di kayu pinag antay ng dalawang uras, pinaka aga n'yo naman, ay?"

Uling, maganaka neman tonu iting guardia at ala naman taung daratang, mekibat ya y Bebeng, isip na mainip ya ing tau, "Tinawagan kasi ang Nanay ko sa shop at sinabing maselan sa pagtupad ng oras yung me ari nitong paaralan, kaya dapat wag siyang pag antayin, inagahan ko na lang, me tatlo pa kasi akong paaralan na kausap pagkatapos dito, dati naming mga suki. Kayo ang bago."

Ikit neng mengamus buntuk Bebeng ing kasabi na at balamu ikit ne pang mipapiling.

"O sigi Ati, magbasa na muna kayu diyan, dito na aku sa puistu ku. Sana di matapos ang tatlong librung dala n'yo." Nganang Bebeng king isip na tin yang panga pusung ing guardia da masaya ya sigurung tau.

Milabas ing oras ena apansin. Anyang miras ne ketang, "Speak to Us of Children," mipayatna ya, uling atin yang dindam, maginglis ketang guardia, "Who gave permission that my books be brought out of my library? Today is a no class day, my library should be locked."

"Sir, good morning, sir, anung books pu sir? "Ing awsan nang sir, ene man pinsin ing guardia nune, kabang kukutnan ne ini, ikit nang Bebeng makalaue ya karing tatalnan nang libru.

Uling ala naman aliuang tau king lele ning guardia, balu nang Bebeng yang amanuan na ning maka kamisedentru at kurbatang dinatang. Itang balamu mo detang akakarungut nang manedyer karing bangku at matas katungkulan. Sera ne ing libru nang Gibran at kayagnan ikit na lampas na palang alas nuebi ning abac. Maigit neng metung a oras mekapamasa.

"Why do you allow outsiders to make my school premises a reading lounge?"

"Ay sir, is the one, sir, for the school uniporms, her mother, the daughter bringing the contrata how much you get sir, is the proposal sir. She sign here the log book coming 7:45 pa sir."

Asne rugung pamagkasakit pituglung English ing amanu ning guardia. Tinikdo ne y Bebeng uling yang amanuan ning guardia, "Pardon me, if I may interrupt, it's obviously not a very good start of the day for you, sir. I presume you are referring to the books I am holding?"

"Of course, none of my properties should be out of the school premises, "ngana ning makapiblas pang disente. Mepanting ya balugbug y Bebeng anta mo wari iyang maliaring mikabanding makanyan a libru.

"Dagpan naka sana ning alte! Naka pamo santing a piblas yang sura mu panasbuk."

"I'm sorry, say that again, I can't understand what you're saying." Emu ding mata nang kasing dagul kulayu ing mengaragul nune, pati kambang nang arung mediu sinilad la. Gang man ena aintindian ing sinabi nang Bebeng isipan na siguru king tonu na e masanting itang inapse na.

"I said, you're not the only one who can actually own and read books don't you think so, Sir ?" Atin pamong dikdik ing tauli nang puge Bebeng itang ating samut sisti. "If you're the school owner whose assistant said is a stickler for time, well your watch must need new batteries, it's now past nine, and thank Gibran for some fine words to start my day, before you came, Sir! " Lalu ne pang dinikdik ing sir na.

Ketang sinabi nang Bebeng, ikit na balamu mipakarine yang bagya itang tau at ngana, "I expected the dress shop owner, not a messenger, who cannot explain nor understand my requirements or suggestions for revisions in the uniforms. I don't waste my time."

Mipatas ya kile y Bebeng, ya naman mengisnauang pati kambangarung meragul, mature ture yata ing kayarap na ena balu kabaldugan ing wasted time uling ken mung kakataltal na malapit nang alas dies. Ngana, "Well then, neither do I want to waste more of my precious time, too, I have contract signing with other institutions for the school year for their pre ordered bulk of school uniforms. I happen to be the manager of our small business, Sir! Since you expected my mother, I am my mother's daughter, the name is Bridgette Sta. Maria."

Ikit neng Bebeng itang guardia, gang ala kang dandaman lalual king gulunggulungan na, mangalutu yang king panyipitan nang sagakgak. Anti na namong sinabi, mekatupa yamu rin biasang mag inglis ing Amu nang supladu.

"Alright, follow me to the office." Ba nganang Bebeng king ikit na, ot ena pa dela ing kapurit nang karga, kabud na gilutan king lamesa ning guardia.

Bala mu anti ring akakit mu ken telenobela, minaus la pang mag obra magdala ketang bag nang dadala, at mapilan papeples na sobra na pa king agyung buat metung gamat. Aru nganang Bebeng, kayarti na, eya siguru dating atin pera ini. Pero kin mung isip na ini uling dakal ne ikit tutung mangakualta manibat pipumpunan da, ela man makanyan masta, bala mu asne katas eda ayabut ding maki pag obra.

Kabud miras la ketang arap nitang metung pasbul, ala ya man makakabit nang titulu o lagyu, anti mo ring akakit mu karing aliuang pipagaralan, ngana, "You wait here."

Migbalabalikid ya y Bebeng, asna dalumdum king delanan da, eman menyinding sulu, ala man piluklukan. Kalaut panugali karing Kapampangan. Nung man matas ya pegaralan ing taung ay ni, kin mung buntuk nata linub ing pegaralan na, Ala king pusu at kaladua ing pegaralan. Ume ne sanang magpabalik ketang lele eran nukarin mas masala niyang mibuklat ya ing pasbul, "In here. Sit down." Bagya nya mu y Bebeng, kelan nang modu ning disenti piblas kayarap na, angga mu karin.

"I expect you brought sketches for the change I want in the faculty uniform?"

Linwal nong Bebeng ding kukutang na, "These are modifications in the first designs your office sent to us. You want a corporate look, though we are designing for teachers. This first set is composed of a three piece suit, a skirt, and an inner blouse with short sleeves and a vest with two slits near the waist level to serve as secret pockets for hankies or keys to their locker room in the school. The second—"

"Hold it. Where is the dress? Your presentation is cut into three pieces?" Mipatikdo ya pamo at dingdungan ne ing papakit nang disenyung Bebeng.

"Teachers don't wear dresses to school, the usual attire is comprised of a blouse, either short sleeved or long sleeved, then for school programs or other official functions, the inner blouse may be topped with vest. The blouse is then tucked inside the skirt."

Medyu mitas ya boses y Bebeng. Ban kanita enya matsura sabian, mipalawe niya king dingding ning upisina. Aru, nuko, karakal a diploma at karagul a cuadru da ring mialiuang medalya. Oneng emu la man abalu para nanu, alang makasulat king lalam ning bauat metung nula menibat at para nanu. Oyni ing tutuki nang dindam!

"I see you're staring at my achievements and diplomas, those are just some from my college years. I graduated top of my class. So you see I want the people who work for me to look impressive when they face parents. By what they wear alone, should give a very intelligent impression. Okay look here now and tell me what I am wearing is also a blouse?"

Ing pamangutang na itang balamu asne kamulalan y Bebeng at uling ken probinsya mababa ya paglalawe ining karapan na.

Ginu ku po ana king isip na, pagkalaman mukung metung a balding pamanupaya, ot rugu makanyan ya ing kasabi ku, atin yatang tililing. Pota galang pu aliwa ya ine ing taung dapat kayarap .Maibug yang matda inawa y Bebeng king kasabi na. Linawe ne manibat sapatus angga bumbunan, lupa ne man matinu, ita mu pin potang lumwal ing amanu king asbuc na bala mu aliwa ya yatung gagalon.

"Sir, what you are wearing is a long sleeved polo shirt, which is collared for purposes of putting on the necktie. You asked us to design uniforms for your school. They cannot wear a dress which is one attire, as in for example a cocktail dress. Excuse me, may I be blunt and ask, do you know the difference between the two? " Maryosep y Bebeng mepupud ya rugu mitsa ena abata. Linawe ne ing relo mag alas onse na, alang kapupuntalan ing pake na. Tinipun na la ding dadalan nang sketches, at tingkap na ing karga na.

"What are you doing? You haven't even shown me a quotation which is what I want to know first, how much each staff will be using up for clothing allowance."

"I don't think we speak the same wavelength obviously, Sir, unless you know the basic difference between a man's polo shirt, a woman's blouse, a pair of pants, and a skirt. This is a waste of time. I have more clients waiting. Please find another establishment to do your requirements. Good day."

Tinikdo ne at linwal king pasbul y Bebeng. Anyang igutan neng pasara, seria nang linawe nanu ya itsura ing gilutan na. Maka nganga yang bala mu misdan.

At kekaban tatakbang yang papalaut y Bebeng king upisina niting tau, apibule bule na, ena buring sabian, nung mong ing metung a tau dakal ya makatuglung a titulu bayu o kaibat ning lagyu na tutu neng biasa at balu na ing eganagana. Anti na mo ning atupan na ing aldo ini, ena abut isipan, biasa yang mulala.


[About the author. Cecile Santos Yumul is a veteran award winning Broadcast Journalist, a visionary teacher (Most Outstanding Teacher of the Philipines in 1992), a nationalist (Most Outstanding Kapampangan for Education in 1993), an environmentalist, and a dedicated daughter. She has over 35 years experience in the field of arts as an actor, director, and author. She is a published writer (Woman's Magazine) of essays, poems, short stories, and social commentaries. She currently resides in Lakandula, Mabalacat, Pampanga with her Mother, 18 dogs, doves, and bonsais.]

-Posted: 3:29 AM 10/30/08 | More of this author on eK!
Nextnext