abel d. soto
NINU PA PANG E MAGUIBALU QUING 'MALICUATAS'?

Ing amanung "malicuatas" ya ing macuyad dang anyu ding amanung "malicmatang cauatasan". Ing amanung "malicmata" ya ing catulid na quing amanung Capampangan ning amanung "magic" quing amanung Ingles, at ing "cauatasan" naman ya ing tune nang Capampangan ning amanung "poem" o poesia. Inya, nung ilicas ya quing amanung Ingles ing amanung malicmatang cauatasan o malicuatas, iti, mangabaldugan yang "magic poem". Ing malicuatas, metung yang uri ning poesia a e ra pa pengangasan belangcas quing insanu mang amanu queti king mabilug a yatu. Abibitasa cu ing e ya pa mipalaganap at e ya meguing pibuburian paquiapusan a anti mo ring "ode", "epic", "sonnet", "elegy", at aliua pang uring poesia. Ing sangcan quing e na pangalaganap niti ya pin ing masaquit yang gauan o isulat ing metung a poemang malicuatas. E na mu balang poeta maliari yang macapi-sucu o mibalangcas careti, uling ing pamangaua caniting poema tutung macainip at sucat pa mu ing gumugul cang macabang panaun at dacal a pamanisip. Bayu ca macayaring metung, sumira ca pa mung dacal a papil quing pamibayu-bayu at pamiyayalili caring amanung sucat magamit ban ayacma me ing quecang poema quetang talagang cailanga'na ning metung a malicuatas. Ing malicuatas, metung yang poesia-lirico a bibilugan da ring atlung estropa. Ding aduang mumunang estropa o sacnung miyayagpang la quing pamilarauan quing metung a bague o quing metung a situasiun, at ing catlu ya naman ing "twist" o kabalabat na ning lalarauan da reta. Ing "magic" na o malicmata ning malicuatas ya ing iti malyari meng sagsagan, at ing balang casagsag metung ya namang cumpletung poema quing sarili nang diua. Ding mesagsag a ren pilibayan mong lugal at pisaniban pasibayu at maging metung ne namang poesiang masalese panga-balangcas at e masisira calamnan ing bayung poemang mebuu. Quing egana-ganang yan, ala cang babayuan o alilan aguiang metung mang letra at cudlit (o "punctuation mark"). Metung canu caring pecamasaquit diling isulat a poesyang Capampangan ila pin reng malicuatas uling maquirima na la quing sepu, maquirima la pa quing libutad, maliari lang sagsagan libutad ban maging aduang poema, maliari lang pilibe lugal ding mesagsag a aduang tsa-capitnang daque, at malyari mu namang salit-salit ing pamilibe ra reng pililibeng mesagsag a tsa-capitnang daque, dapot ing agad dang lalauen reng mapanatu, lalu na careng laureadu, ya pin ing ausan nang "twist" apung Pepe Gallardo, caring aduang mumunang estropa at quing catlung estropa, nung nucarin atin yang balamu uari milalaban a diua dapot quing cabilugan na ning poema misusucung na la man catuliran deti. Ing metung a malino nang jalimbaua atiu quetang poesya nang Jose Gallardo a miqui pamagat a "Ing Upaya Ning Musica", nung nu ating metung lalaqui at babai a lalacad keng pilapil cabang mumuran; dapot mitalusad ya ing lalaqui at e ne sasaryang atalan ne auakan ing babai, mimua ya iting babai at pemalu ne quing darala'nang payung; dapot quetang tauling estropa, atiu la queng teracan cacawlan ne ning lalaqui ing babai at milalapat na la reng adua rang salu cabang teterak la; dapot ing babai e ya mimimua. (Source: Camalig Capampangan, Jose M. Gallardo, and Hernan Sabandal)

ADUANG MALICUATAS
1. BIE CU, IBIE CU!
Daca’la ring bague, e to man abilang
ing Dios ya ping minie, daca’lang numabang
deni ilang cule, quing bie ta’ng melalang
ban tamung cumabie, gracia lang iyampang.
Ring tune mabibie, ing bie da gracia la
bie lang mipapamie, caring capara da
bie lang e malumbe, tula’ing darala’da
bie la ping dalise, angga qng mate la.

Ating casalanan, quing pusu mu, tau
potang menucnangan, anti yang lipatu
iti dimut ya man, ining caimutan mu
pate na’ing cayapan, milablab yang ustu.


[Mumunang casagsag]

Daca’la ring bague,
ing Dios ya ping minie.
Deni ilang cule
ban tamung cumabie.

Ring tune mabibie,
bie lang mipapamie,
bie lang e malumbe,
bie la ping dalise.

Ating casalanan,
potang menucnangan,
iti dimut ya man,
pate na’ing cayapan.

[Caduang Casagsag]

E to man abilang,
daca’lang numabang
quing bie ta’ng melalang
gracia lang iyampang.

Ing bie ra gracia la
caring capara da,
tula’ing darala’da
angga quing mate la.

Quing pusu mu, tau
anti yang lipatu,
ining caimutan mu
milablab yang ustu.[Pamalibe lugal]

E to man abilang, daca’la ring bague
daca’lang numabang, ing Dios ya ping minie;
quing bie ta’ng melelang, deni ilang cule,
gracia lang iyampang, ban tamung cumabie.

Ing bie da gracia la, ring tune mabibie,
caring capara da, bie lang mipapamie;
tula’ing darala’da, bie lang e malumbe,
angga qng mate la, bie la ping dalise.

Quing pusu mu, tau, ating casalanan,
anti yang lipatu, potang menucnangan;
ining caimutan mu, iti dimut ya man,
milablab yang ustu, pate na’ing cayapan.[Pamibalasang linya]

E to man abilang,
ing Dios ya ping minie,
quing bie ta’ng melalang,
ban tamung cumabie.

Ring tune mabibie
caring capara da,
bie lang e malumbe,
angga quing mate la.

Ating casalanan,
anti yang lipatu;
iti dimut ya man,
milablab yang ustu.

Daca’la ring bague,
daca’lang numabang;
deni ilang cule,
gracia lang iyampang.

Ing bie ra gracia la,
bie lang mipapamie;
tula’ing darala’da,
bie la ping dalise.

Quing pusu mu, tau,
potang menucnangan
ining caimutan mu,
pate na’ing cayapan.[Linyang Pialitbungang pangadaral]

Ring tune mabibie, e to man abilang,
bie lang mipapamie, daca’lang numabang,
bie lang e malumbe, quing bie ta’ng melalang,
bie la ping dalise, gracia lang iyampang.

Daca’la ring bague, ing bie ra gracia la,
ing Dios ya ping minie, caring capara ta;
deni ilang cule, tula’ing darala’da,
ban tamung cumabie, angga mang mate la.

Ating casalanan, milablab yang ustu
potang menucnangan ining caimutan mu;
iti dimut ya man anti ing lipatu,
pate na’ing cayapan quing pusu mu, tau.[Aliua pang apaliaring porma]

Ring tune mabibie, daca’lang numabang,
bie lang mipapamie, e to man abilang
bie lang e malumbe, gracia lang iyampang,
bie la ping dalise, quing bie ta’ng melalang.

Daca’ la ring bague caring capara ta,
ing Dios ya ping minie, quing bie ta’gracia la;
deni ilang cule, angga man mate la,
ban tamung cumabie, tula’ing darala’da.

Ating casalanan, anti yang lipatu,
potang menucnangan quing pusu mu, tau,
iti dimut ya man, milablab yang ustu
pate na’ing cayapan, ining caimutan mu.
2. ULAGA
Quening yatu tamu, tutung migbayu na
malabug na’ing istu, quing panlalaue ra;
e ta no pin balu, turu ding macatua,
e ta no paglualu, sablang maulaga.

Ngeni ping panaun, tutu nong midayu
dening bague laun, e ta no sicasu,
e ta no tinipun, e ta la man balu
ala tang panaun, e ta misusulu.

Quing disan ning ngeni, ala nang mitagan,
bayu ngan ing gani, laun mitacpan ngan;
sala ning nabengi, rening pimamanan,
e no misalangui, ala nong aslagan.


[Mumunang casagsag]

Quening yatu tamu,
malabug na’ing istu
e da no pin balu,
e da no paglualu.

Ngeni ping panaun,
dening bague laun,
e ta no tinipun,
ala ta’ng panaun.

Quing disan ning ngeni
bayu ngan ing gani,
sala ning nabengi,
e ne misalangui.

[Caduang casagsag]

Tutung migbayu na
quing panlalaue ra,
turu ding macatua,
sablang maulaga.

Tutu nong midayu,
e ta no sicasu,
e ta la man balu,
e ta misusulu.

Ala nang mitagan,
laun mitacpan ngan,
rening pimamanan,
ala nong aslagan.[Pamilibe lugal]

Tutung migbayu na quening yatu tamu,
quing panlalaue ra, malabug na’ing istu;
turu ding macatua, e da no pin balu,
sablang maulaga, e da no paglualu.

Tutu nong midayu, ngeni ping panaun,
e ta no sicasu dening bague laun;
e ta la man balu, e ta no tinipun,
e ta misusulu, ala ta’ng panaun.

Ala nang mitagan qng disan ning ngeni,
laun mitacpan ngan, bayu ngan ing gani,
ala nong aslagan, sala ning nabengi,
rening pimamanan, e no misalangui.[Pamibalasang linya]

Quening yatu tamu,
e da no pin balu,
tutung migbayu na,
turu ding macatua,

Ngeni ping panaun,
e ta no sicasu,
e ta na magdaun,
e ta misusulu.

Quing disan ning ngeni,
bayu ngan ing gani;
sala ning nabengi,
rening pimamanan.

Quing panalalaue ra,
sablang maulaga;
tutu ampon istu,
e da no paglualu.

Tutu nong midayu
dening bague laun,
e ta la man balu
ala ta’ng panaun.

Ala nang mitagan,
laun mitacpan ngan,
ala nong aslagan,
e no misalangui.[Linyang pialitbungang pangadaral]

Quening yatu tamu, ala nang mitagan,
malabug na’ing istu, laun mitacpan ngan;
e ta no pin balu, rening pimamanan,
e ta no paglualu, ala nong aslagan.

Ngeni ping panaun, tutung migbayu na,
dening bague laun, quing panlalaue ra;
e ta no tinipun, turu ding macatua,
ala ta’ng panaun, sablang maulaga.

Quing disan ning ngeni, tutu nong midayu,
bayu ngan ing gani, e ta ne sicasu,
sala ning nabengi, e ta ya man balu,
e ta misalangui, e ta misusulu.[Aliua pang apaliaring porma]

Tutu nong midayu, dening bague laun,
e ta no sicasu, ngeni ping panaun,
e ta la man balu, e ta no tinipun,
e ta misusulu, ala ta’ng panaun.

Ala nang mitagan qng disan ning ngeni,
laun mitacpan ngan, bayu ngan ing gani,
rening pimamanan, sala ning nabengi,
ala nong aslagan, e no misalangui.

Quening yatu tamu, ngeni ping panaun,
malabug na’ing istu, dening bague laun,
e ta no pin balu, e ta no tinipun,
e ta no paglualu, ala ta’ng panaun.
—Posted: 6:12 PM 12/21/11 by eK! | Post Your Comment!About the author. Abel D. Soto took up his certificatory double major course in Creative Writing and Performing Arts at Centre for Arts Foundation, Inc. in Quezon City. He also finished the Managing the Arts Program at the Asian Institute of Management in Makati City. He is a resident of Bacolor, Pampanga.
eK! is electronic Kabalen (http://eksite.com), a pampanga-based web-exclusive Kapampangan journal of ideas.Websilog - an open collaborative blog on kapampangan life and letters. about pampanga culture, arts, history, society, and politics.
Keni@Ngeni - your daily kapampangan media mashup: breaking news & reviews from pampanga, angeles city, central luzon, the kapampangan region, philippines & the world.
Versilog - new Kapampangan poetry.
Blogganisa - your kapampangan community blog slash guestbook slash bulletin board slash shoutbox slash forum slash post-it-note all rolled up into one meaty joint.
IndioTV - a kapampangan indie web tv.
Tiangge - shop kapampangan. support eK! by shopping from our amazon affiliate store.
Palengke - the kapampangan business and professional registry.
eKalendaryo - kapampangan events calendar.
eK! wiki - all about pampanga, philippines. profile and brief history of pampanga towns and cities: angeles city, clark, city of san fernando
eK! sponsors & partners - with passion and dedication, eK! sponsors, partners & friends support us and we encourage you to support them.