abel d. soto
ING LUGUD AT CASALANAN
Ding mangabiasa asucad da no ring dacal a bunduc a mangatas,
ing lalam da ring dagat, estado, at cayarian carelang atalastas,
miglacbe paitas banua, manintun batis a payapang lalagaslas.
Dapot atin pang aduang bague a e ra pa sucat abagtas,
bista man e la tutucnang guguniat, magobra, at mangangas...
rening aduang bague ila pin ring casalanan at ing lugud a uagas.

Ninu man ing taung macatalastas qñg uaga ning casalanan,
sucat yang munang diling mag-reporma't migunam,
e ban acua na ing magsisti't manatiang dacal dang queinan
ring capara nang taung calupa nang magdulap mu naman
qñg banuang carinan a santunga' ning tune caligtasan
a iang sucat nang pigagap ning ninu ma pa mang lelangan.

Ninu man caring tau ing tutu nang malalam a beluan
caniti nang lugud a tutu nang maluat dang pagdulapan
ding dacal a taung maglacbe't abe-abeng manulacan,
sucat iang maguing jalimbaua caring caiang cararaptanan,
at gauan ne sa ing bie na a metung a pangadi't cabanalan
ban qñg lupa ning Guinu maguing parati iang piaquitan.

Deni nang aduang bagueng ausan dang lugud at casalanan,
e laman dapat miyabe dapot tutung pareju nong cacaulan
aliua mu ning pusu, nune't pati na ning caladua't caisipan
ning taung macabalut caring dacal a miyayaliuang cutang
a miyayanad caia ban ing lub na malaus nang tumabang
at manatili nia mung mabibie qñg marangle ning catamaran.

O tau ning sicluban, damdam ca, tumingid ca't maliquid
Queca yang pacalauan, qng quecang yatu magumansid
Lauan mu't panandaman ing cule na ning quecang paliguid
Nung macananu yang iti magbayu't mapuputu't pangataid
Qng lugud a iang amut na ning cabanalan a cabud magluid
Potang ing sablang bague qng deuacan na' mititimid.
—Posted: 8:51 AM 3/14/10 by eK! | Post Your Comment!About the author. Abel D Soto took up his certificatory double major course in Creative Writing and Performing Arts at Centre for Arts Foundation, Inc. in Quezon City. He also finished the Managing the Arts Program at the Asian Institute of Management in Makati City. He is a resident of Bacolor, Pampanga.
eK! is electronic Kabalen (http://eksite.com), a pampanga-based web-exclusive Kapampangan journal of ideas.Websilog - an open collaborative blog on kapampangan life and letters. about pampanga culture, arts, history, society, and politics.
Keni@Ngeni - your daily kapampangan media mashup: breaking news & reviews from pampanga, angeles city, central luzon, the kapampangan region, philippines & the world.
Versilog - new Kapampangan poetry.
Blogganisa - your kapampangan community blog slash guestbook slash bulletin board slash shoutbox slash forum slash post-it-note all rolled up into one meaty joint.
IndioTV - a kapampangan indie web tv.
Tiangge - shop kapampangan. support eK! by shopping from our amazon affiliate store.
Palengke - the kapampangan business and professional registry.
eKalendaryo - kapampangan events calendar.
eK! wiki - all about pampanga, philippines. profile and brief history of pampanga towns and cities: angeles city, clark, city of san fernando
eK! sponsors & partners - with passion and dedication, eK! sponsors, partners & friends support us and we encourage you to support them.