john s. manalili
GINÚ
     balíc-bálic ing batibat
king gúgúlung nang caladuá,
at gigícgic alang ampat
ding palálung palamara;

     king taímic, a mágsalbát
at darálung ing lugúd na,
atmu bagsíc, atmu bayat
pisampúlung dang parúsa;

     mánialicsíc lálam balát
balang metung a batbat da,
at mánalsíc ya ing súgat
king pinútung dang curóna;

     atmú tigíc ing caláuat
da ring pusung palpísála,
atmú tálic nang ibubuát
nítang búgtung a Ginú ta.
E NA BALÙ
                ing caníta a mirayû ning caladuáng e mindílù,
mináus ya caring lagiû, pelínis ya't pépagugù,
kinénding yang lagû-lagû, minasá yang e mabigû,
misíndi yang dacál sulû, menáya yang tundû-tundû,
menínap yang licû-licù, migísing yang mascùp salù,
aísip na at átantû, ing palsínta e mù birù.

               ing ngéni nang micacunû peníntun na ing matinû,
king lugud na at simbuyù, at aguanta na ning pusù,
cúlang la pa't e migcagiû, ing báyad na at sinuyû,
e migcasia at dimút mù, ing ikit na't acatagmû,
tinicdo ya at mengacù, milayì yang masálusû,
ing áuad nang mipaltutû iniang dúgpa memagdayû.

               sinimba ya't ménigapû, siniclod ya at dínucû,
               ketang grasiang mípatlalù, mirinan yang e na balù.
PÁMIBÚLE
ing maratnâ a laue mu caríng matá mung malamlám
aláng sálang tínud cácu, mengísing ya king panámdam,
at king cayáng sepu't dúlu e péináua't, e miglarám,
ing lumbé nang e mu nánu pénugsé na at pemáram.
miglugál ya't ménaímic antíng batuíng e kíkimút,
ing salà nang mémilisíc, e mebáting, e mésambút
mistériu yang atmú taríc, nítang nanding atmú lúngcut,
ngéni, aláng mibábálic latî-latíng salígutgút.
ing penándit a dinálan, ménintun yang catúbalé,
at ing ikit nang pigmulán, mémangangcáng, mémagcaingé,
ing masákit capaláran ning casaláng na king lumbé,
capurít a méngalacuán, mibuyangyang, pépaimaté.
gínunlít la't mílaráuan ding miniatáng king cácung bié,
miukit la king isipan ding milálang pámibúle.
—Posted: 8:32 AM 4/11/11 by eK! | Post Your Comment!About the author. John S. Manalili has been broadening his experience in the field of journalism—both in print and broadcast management and practice—since 1973. On May 31, 1985, he was awarded a Professional Journalism Fellowship for the academic year 1984-1985 by the University of Michigan under its Journalists in Resident Fellowships in Humanities program. He earned his Master of Public Administration from the University of the Philippines, College of Public Administration in 1996. He speaks Capampangan, Pilipino, English, Cebuano.
eK! is electronic Kabalen (http://eksite.com), a pampanga-based web-exclusive Kapampangan journal of ideas.Websilog - an open collaborative blog on kapampangan life and letters. about pampanga culture, arts, history, society, and politics.
Keni@Ngeni - your daily kapampangan media mashup: breaking news & reviews from pampanga, angeles city, central luzon, the kapampangan region, philippines & the world.
Versilog - new Kapampangan poetry.
Blogganisa - your kapampangan community blog slash guestbook slash bulletin board slash shoutbox slash forum slash post-it-note all rolled up into one meaty joint.
IndioTV - a kapampangan indie web tv.
Tiangge - shop kapampangan. support eK! by shopping from our amazon affiliate store.
Palengke - the kapampangan business and professional registry.
eKalendaryo - kapampangan events calendar.
eK! wiki - all about pampanga, philippines. profile and brief history of pampanga towns and cities: angeles city, clark, city of san fernando
eK! sponsors & partners - with passion and dedication, eK! sponsors, partners & friends support us and we encourage you to support them.