john s. manalili
MÍRAS CU
catalpác cu king burác,
dimdám cu king tálampácan ning cailî cung bitîs
ing pámamié nang dalan
ning matálúsad, malambút a gabún,
balámu mo sasabián nang
sigé lumacbáng ca, dumálan ca,
mamaliguáng mirás
king kécang puntalán.

dápot mícutcút ya ing bitís cu
—úliná ning báyat ning catáuan,
o pámiyalúngan ná cu
o amúnan ná cu
o daracpán ná cu ning gabún?—
e maliguáng itás pasíbáyu
ing bitís a télan na
at sígmit ning búrac,
masákit yang bagután,
cailángang ikíling,
ipildís ing catáuan,
at ing aliuáng bitís
ya namáng magdalá king báyat;
e na calúpa
nung king balás
ning bebe dáyat-málat ya cutcút ing bitís,
kéraclán é man lampás
king bucúngbúcung
at mabábo ya bácas;
dápot nung king búrac,
aliuâ ya pángatalán,
at iní bálu ra ring dagúl danumán,
king ilug, king marángle,
ságulî yang cauanì ing gabún,
dápot matigíc ya sacmál.

cábang ditác-dítac keng titás
ing mícutcút a bitís,
ing pálad king gámat kung uanán,
timpác ke king puád,
bábo na ning intúd,
bang magdagdág sícanan
king igútan cung cailíng bitís.
at ayígut ke.

itáng wanán cung bitís
a macatalpác king burác
ya namáng micutcút.

caluát
báyu cu míras
king mátas at masiás
a tarundún.

dápot míras cu.
MALÍCUATÁS DIKÍL KING CALÉLDO
ing ablás king casnúc ding atmu bugásuc,
ing dayà na buntuc king curónang sucsúc,
calbáriu king bunduc ing bucúd nang úsuc,
king pusù mitampúc, lugúd e atarúc.

king pusù mitampúc, lugúd e atarúc,
calbáriu king bunduc ing bucúd nang úsuc,
ing dayà na buntuc king curónang sucsúc,
ing ablás king casnúc ding atmu bugásuc.

ing ablás king casnúc
ing dayà na buntuc
calbáriu king bunduc
king pusù mitampúc.

king pusù mitampúc
calbáriu king bunduc
ing dayà na buntuc
ing ablás king casnúc.

ding atmu bugásuc,
king curónang sucsúc,
ing bucúd nang úsuc,
lugúd e atarúc.

lugúd e atarúc.
ing bucúd nang úsuc,
king curónang sucsúc,
ding atmu bugásuc.

ding atmu bugásuc, ing ablás king casnúc
king curónang sucsúc, ing dayà na buntuc
ing bucúd nang úsuc, calbáriu king bunduc
lugúd e atarúc king pusù mitampúc.

lugúd e atarúc king pusù mitampúc,
ing bucúd nang úsuc calbáriu king bunduc
king curónang sucsúc, ing dayà na buntuc
ding atmu bugásuc, ing ablás king casnúc.
CASÉBIAN (MALÍCUATÁS)
e mipásibayuán ing bié cayanacán,
agiáng nánung sarián, é me ápacában,
nánu mang balícdan, marayû ne disnán,
ing santíng at léguan, magí niang casébián.

ing santíng at léguan, magí niang casébián,
nánu mang balícdan, marayû ne disnán,
agiáng nánung sarián, é me ápacában,
e mipásibayuán ing bié cayanacán.

e mipásibayuán
agiáng nánung sarián,
nánu mang balícdan,
ing santíng at léguan.

ing santíng at léguan,
nánu mang balícdan,
agiáng nánung sarián,
e mipásibayuán.

ing bié cayanacán,
é me ápacában,
marayû ne disnán,
magí niang casébián.

magí niang casébián,
marayû ne disnán,
é me ápacában,
ing bié cayanacán.

ing bié cayanacán, e mipásibayuán
é me ápacában, agiáng nánung sarián
marayû ne disnán, nánu mang balícdan,
magí niang casébián, ing santíng at léguan.

magí niang casébián, ing santíng at léguan,
marayû ne disnán, nánu mang balícdan,
é me ápacában, agiáng nánung sarián,
ing bié cayanacán, e mipásibayuán.
BÁBO BIGÀ BANUÁ
      ding bigà king banuá king pangabito ra,
king pángasusún da lólóbu lang bóla,
ing pángabukló ra nung nu man mananggá,
macabulumbún la't 'no nayun itsura;
neng cáyi ditac la, misan catacata,
nung nu la man muntá, e la mayaguantá,
e la mángabála nu la man magbandá,
at dátang ing dímla nu la man magdagpa;
ing carélang lúpa, túne mácayáma,
alug akilala, ding eganagana,
túlang alang anggá ing carélang dalá,
úling ing léguan da antí mong dalága.
      king cásisigpó na ning cácung caladuá,
      cabrábrá míras ya bábo bigà banuá.
—Posted: 9:52 AM 4/6/11 by eK! | Post Your Comment!About the author. John S. Manalili has been broadening his experience in the field of journalism—both in print and broadcast management and practice—since 1973. On May 31, 1985, he was awarded a Professional Journalism Fellowship for the academic year 1984-1985 by the University of Michigan under its Journalists in Resident Fellowships in Humanities program. He earned his Master of Public Administration from the University of the Philippines, College of Public Administration in 1996. He speaks Capampangan, Pilipino, English, Cebuano.
eK! is electronic Kabalen (http://eksite.com), a pampanga-based web-exclusive Kapampangan journal of ideas.Websilog - an open collaborative blog on kapampangan life and letters. about pampanga culture, arts, history, society, and politics.
Keni@Ngeni - your daily kapampangan media mashup: breaking news & reviews from pampanga, angeles city, central luzon, the kapampangan region, philippines & the world.
Versilog - new Kapampangan poetry.
Blogganisa - your kapampangan community blog slash guestbook slash bulletin board slash shoutbox slash forum slash post-it-note all rolled up into one meaty joint.
IndioTV - a kapampangan indie web tv.
Tiangge - shop kapampangan. support eK! by shopping from our amazon affiliate store.
Palengke - the kapampangan business and professional registry.
eKalendaryo - kapampangan events calendar.
eK! wiki - all about pampanga, philippines. profile and brief history of pampanga towns and cities: angeles city, clark, city of san fernando
eK! sponsors & partners - with passion and dedication, eK! sponsors, partners & friends support us and we encourage you to support them.