jose roman reyes laquian
LUGUD QNG LABUAD

nang Gat Andres Bonifacio
Nanung lugud pa mo ing maigit pa caya
Queng pangadalise at pangadaquila
Anti ning lugud qng labuad a mipunla?
Nanung lugud pa mu? Ala na pin, ala.

Pamagpuring lubus ya'ing pane caburian
Queng bansa ning taung maningat dangalan,
Dalit, pamaggale, cuento't casulatan,
Degulan ning bansa, queang capasiagan.

Alang maulaga a e na pigcalub
Queng bansang miglingap ning taung malugud
Daya, bandi, beluan, saquit man calucub,
Bie man mirasnan yang mangapatlud-patlud.

Baquit? Nanu ya'yting sinucdul degulan,
A pagcaluban ning lugud a malalam,
A queng maqui lugud maguing capaliarian,
At ing bandi nang bie queang maguing yampang?

Ay! Iti ya'ing queang Indung balen tibuan:
Ya'ing indu na't cabud qng acaguisingan
Salang masampat ning aldong macatiman
A memie-pali qng mabilug catawan.

Macapalub queni ing lugud qng labuad,
Ding pacamal a memoriang pacaladlad,
Ibat qng masayang pungul a manuyab
Anggang ing catawan qng aun miyatad.

Queng malucang bili miwale queng bansa!
Masna lang lumbe ding balang paganaca,
Alang paganaca't maguing peca-nasa
Nune mayaquit ya'ing labuad a daquila.

Pati saquit ya'ing apulung camatayan
Uari maniaman nung para qng balayan
At lalung masaquit . O' milagrong bague!
Lalung lugud quea iyampang at ibie.

Nung ing bansang iti marap yang peligro
At marapat ya mung midinan sacoro,
Ing anac , asawa , pengari't capatad;
Qng metung nang aus lacuan langan sucat.

Sulung cayu, sulung, icayung mabibie
Queng pagasang lubus qng bie a mipacde
At alang asapat nune pait ning bie,
Ing malucang bansa, sigue ibangun ye!

Icong melagasan bunga at sampaga
Ning dutung na ning bie sucat melanat na,
Ning sumbagal pati ding saquit nang dala,
pasibayung paquit lugud queng bansa ta.

Iyampang ye'ing quecong mabilug a lugud
Cabang atin daya guisangan ibubud;
queng pamagdepensa, ing bie man mapatlud
Iti capalaran at ligayang lubus!

Capabaluan: Ibat qng misulat a sadiang poemang Tagalug a maqui titulong "Pag-ibig sa Tinubuang Lupa" nang Gat Andres Bonifacio, linicas neng Jose Roman Reyes Laquian qng Amanung Sisuan a maqui titulong "Lugud Qng Labuad" anyang Diciembre 3, 2009.
PAG-IBIG SA TINUBUAN LUPA

ni Gat Andres Bonifacio
Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya
Sa pagkadalisay at pagkadakila
Gaya ng pag-ibig sa sariling lupa?
Aling pag-ibig pa? Wala na nga, wala.

Pagpupuring lubos ang palaging hangad
Sa bayan ng taong may dangal na ingat,
Umawit, tumula, kumatha't sumulat,
Kalakhan din niya'y isinisiwalat.

Walang mahalagang hindi inihandog
Ng may pusong mahal sa Bayang nagkupkop,
Dugo, yaman, dunong, katiisa't pagod,
Buhay ma'y abuting magkalagut-lagot.

Bakit? Alin ito na sakdal ng laki,
Na hinahandugan ng buong pagkasi,
Na sa lalong mahal nakapangyayari,
At ginugulan ng buhay na iwi?

Ay! Ito'y ang Inang bayang tinubuan:
Siya'y ina't tangi sa kinamulatan
Ng kawili-wiling liwanag ng araw
Na nagbigay init sa buong katawan.

Kalakip din nito'y pag-ibig sa bayan,
Ang lahat ng lalong sa gunita'y mahal,
Mula sa masayang gasong kasanggulan
Hanggang sa katawa'y mapasa-libingan.

Sa aba ng abang mawalay sa bayan!
Gunita ma'y laging sakbibi ng lumbay,
Walang alaala't inaasam-asam
Kundi ang makita'y lupang tinubuan.

Pati ang magdusa't sampung kamatayan
Wari ay masarap kung dahil sa bayan
At lalong mahirap. Oh, himalang bagay!
Lalong pag-irog pa ang sa kanya'y alay.

Kung ang bayang ito'y masasa-panganib
At siya ay dapat na ipagtangkilik,
Ang anak, asawa, magulang, kapatid;
Sa isang tawag niya'y tatalikdan pilit.

Hayo na nga, hayo, kayong nangabuhay
Sa pag-asang lubos ng kaginhawaan
At walang tinamo kundi kapaitan,
Hayo na't ibangon ang naabang bayan!

Kayong nalagasan ng bunga't bulaklak
Ng kahoy ng buhay na nilanta't sukat,
Ng bala-balakid, makapal na hirap,
muling manariwa't sa baya'y lumiyag.

Ipahandug-handog ang buong pag-ibig
At hanggang may dugo'y ubusing itigis;
Kung sa pagtatanggol, buhay ay mapatid,
Ito'y kapalaran at tunay na langit!
—Posted: 7:53 AM 3/22/10 by eK! | Post Your Comment!About the author. Jose Roman Reyes Laquian graduated from the University of Santo Tomas College of Architecture, Espana, Manila, Philippines, in 1975. He took and passed the Philippine Architects' Licensure Examination the following year (July, 1976). He had worked and traveled extensively as a Senior Design Architect in various architectural firms in Manila, Philippines, in Malaysia, Singapore, and in the Sultanate of Oman, State of Qatar and Dubai, United Arab Emirates, the Middle East. He hails from Santa Rita and Minalin, Pampanga, where he spent his memorable and happy childhood and adolescent years. He is presently residing in Fremont, Northern California, U.S.A. He is a corporate member of the Philippine Institute of Architects and of the United Architects of the Philippines (U.A.P.) Northern California Chapter and works as a freelance architect. He says that his "deep and pure love" for his Amanung Sisuan inspires him to write "poetry with fiery passion." He is one of the twenty-one living Poet Laureates of Pampanga and is a member of the College of Poet Laureates, Parnasong Capampangan.
eK! is electronic Kabalen (http://eksite.com), a pampanga-based web-exclusive Kapampangan journal of ideas.Websilog - an open collaborative blog on kapampangan life and letters. about pampanga culture, arts, history, society, and politics.
Keni@Ngeni - your daily kapampangan media mashup: breaking news & reviews from pampanga, angeles city, central luzon, the kapampangan region, philippines & the world.
Versilog - new Kapampangan poetry.
Blogganisa - your kapampangan community blog slash guestbook slash bulletin board slash shoutbox slash forum slash post-it-note all rolled up into one meaty joint.
IndioTV - a kapampangan indie web tv.
Tiangge - shop kapampangan. support eK! by shopping from our amazon affiliate store.
Palengke - the kapampangan business and professional registry.
eKalendaryo - kapampangan events calendar.
eK! wiki - all about pampanga, philippines. profile and brief history of pampanga towns and cities: angeles city, clark, city of san fernando
eK! sponsors & partners - with passion and dedication, eK! sponsors, partners & friends support us and we encourage you to support them.