oliver s. carlos
ADWANG DAGLI
PÁMAGDALÀGA
Kinutkut ya king sandalan ing manikal nang gulut. Mabagal.

Kasimbagal ne ning sasaken nang pedicab ing agus ning bie. Batibatikulkul, mangaabtak ing matuling a aspaltu ning dalan.

  Libru. Kwadernung maki-larawan da reng paboritu ng artista – o reni sana, nung malyari mu pin, ding bage paniglawen at pagkaybugan dang talnan ding kinse-anyus ng barasus.

  Nga'na ning isip a mangarap: "Sana, ing kakung pámagdalàga, kalupa da nya mu at kasing-saya ring maka-uniporming dalagita king lele ning pipagaralang ini—bilug-bilugan de keng asuk ning sigarilyu ing karelang kayanakan, libutad ning ayli, biruanan at sagakgakan"

  Dapuat, malyap la pa karing batung tisud-tisuran na ngeni ring pitayi-tayi ng pangarap—lalaut la, kabang lalapit la ring bitis na, kayagnan da ring dakal pang kinse-anyus, king entrada ning pipagobran dang pabrika.   Karing balang pamanlapat ning pasbul a bakal, ulasan ne ning dalumdum ing katayimikan. Ating tatampaling a katutwan.

  Realidad. Ding tau, e la pare-parewu gulis-palad.

  King kilub ning pabrika, manyaliksik king kayang arung ing bawu ning masisilab a laru da ring makinang panayi, ing makadukal dungus a bawu ra ring makatambak a retasung manaya king tusuk ning karayum at timid ning taliri.

  Keni ne pituglung-tuglung ing bie. Keni ne pipilitang bilugan, kalupa da ring pira-pirasung telang tatayan da at gagawang bàsan.

  Limandalang mabilug a bàsan ing kailangang yarian. Bayu na pa agawang makapangisnawang malualas.

  Limandalang mabilug a bàsan, bayu na pa agawang ikapa, ilako, ing mengapakat a simulmul ning sinulad king kayang bwak.
KULUNGAN
"O reni ring okra at balasenas, ilaga mu la ban atin tang ulaman ngening apunan"—

Agad neng ginulut I Ka Oscar kaybat neng penabilinan I Ditas. Mapagal ya man keng pamag-kargadur na karin keng palengki ning Moriones, balu nang e ya dapat magpaynawa. Kailangan yang tumagun king pamipulung da reng misiping-siping bale king maskup at madalumdum a dane ning lugal a ita king Bangkusay.

E na na pepayulatang Ditas ing kapigaganakang ginulis king kayang lupa inyang oras a ita. Nung kalupa na na sana ning sabung pamipi a makakulapul kareng kayang gamat, makanyan na sana kalagwang ilako ing kabug ning salu, mekad e makatapilang ipulis na namu iti king kayang palda.

Kilub bale, adalanan neng Ditas ing anak dang limang banua. Inaplus ne bwak.

"Kasanting na ning drowing mo, anak. Mu pin, o't makalual ya ing ayup keng kulungan na?"—ing sabi nang e mu balu nung kumyak ya o tumiman.

Mekibat ya ing anak: "Ipakit ke pu ini kang Tata ku potang datang ya. Makalwal ya pu ining ayup o kase maskup keng kulungan na. Oneng ali ne man sulapo, kasi babanten ne ing kayang kulungan."

"Sa lugar na ito na tayo bumuo ng pangarap at mundo para sa ating mga pamilya. Kasing-kahulugan na ng ating buhay ang ating mga barung-barung. Bukas, darating ang demolition team ng gobyerno at wawasakin nila ang ating mga tirahan. Ang ating mga tahanang itinuring na nating kabuuan ng ating mundo. Ano'ng mundo pa kung gayon ang naghihintay sa atin kung itataboy nila tayong animo’y mga langaw na wala man lamang tiyak na malilipatan?"— mabilug ya siuala agyan mang banayad yang mangamanu I Ka Oscar kabang taimik lang makiramdam ding siping nang bale.

Banda king kagulutan, mataram la lawe ding atlung lalaking makiramdam.

Salat-salatan ne ning metung ing makatakas a kalibre 45 keng kayang awakan.
—Posted: 6:00 PM 10/13/12 by eK! | Post Your Comment!About the author. Oliver Carlos was born and grew up in the town of San Luis, Pampanga. He studied AB Political Science at the University of the East in Manila, but did not manage to finish it, not because of some difficulties, but rather because of his love of his country. He was kicked out of school because he spent most of his time in the streets with other nationalist youths, fighting against the rotten political system. He chose to stay in other people's houses and studied in the hinterlands with the poor farmers. In doing so, he met his future better half and companion in life. Now, he is one of the OFWs, trying his luck in foreign places to make both ends meet and to get his family out of poverty. Amidst all this, he keeps on looking back at his beloved country, especially his province, Pampanga.
eK! is electronic Kabalen (http://eksite.com), a pampanga-based web-exclusive Kapampangan journal of ideas.Websilog - an open collaborative blog on kapampangan life and letters. about pampanga culture, arts, history, society, and politics.
Keni@Ngeni - your daily kapampangan media mashup: breaking news & reviews from pampanga, angeles city, central luzon, the kapampangan region, philippines & the world.
Versilog - new Kapampangan poetry.
Blogganisa - your kapampangan community blog slash guestbook slash bulletin board slash shoutbox slash forum slash post-it-note all rolled up into one meaty joint.
IndioTV - a kapampangan indie web tv.
Tiangge - shop kapampangan. support eK! by shopping from our amazon affiliate store.
Palengke - the kapampangan business and professional registry.
eKalendaryo - kapampangan events calendar.
eK! wiki - all about pampanga, philippines. profile and brief history of pampanga towns and cities: angeles city, clark, city of san fernando
eK! sponsors & partners - with passion and dedication, eK! sponsors, partners & friends support us and we encourage you to support them.