oliver s. carlos
ADWANG DAGLI
TITIS
Susulapo na ning angin ing titis a manibat king pitik-pitikan nang sigarilyu. Kabang makalukluk ya king metung a suluk ning panciteria, o nung misan, kabang susulyapan no reng anak a magtuas-tuasan king metung a mula—kabang babalikan no ring mapilang bakas ning kayanakan.

Ing tutu na, liwas karing alang-malit a pamanalukyat karing impun byabas, o ring palingut king balugbug a sasagana nang Darang Maring andat sosopan neng milukas king maputi nang imalan a mengatmung agta ning duat o katas da ring pemulut at pengan nang malulut a mangga kayabe da ring kakyalung na—ala na, at ala ya, nanumang mayulagang bague atatandanan.

Malabug la namang dampul ning milabas a kasibulan ding mayayaninag. Ena ne atandanan ing lupa na ning kapalsinta nang akayabe nang migluklukan kilub na ning kubung megawa king talaib. Den mu pin atang mangalalam a bakas ilang mandatila. Kalupa namo ning mapangangas a palad a gagalugad at mamaplus karing susu kilub na ning maimpis a imalan, ing banglu ning batal, ing kintab ning makabang bwak, ing lambut ning labi at ing kuryenti at mapaling sasal a iyatad da reti king basal a salu—deni magmarka la king kaisipan. Aliwa reng lupa at aske ning pamikandayu.

Recuerdu no ning milabas deti a balik-balikan ning metung a ginulut at linawut. Miglagalag man ing isip at katawan, makasimpan la wala at mayulaga lang bague magpaganaka nung nuanti na karayu ing keyang disan. Nung nuanti na kalambat ing pangawale. At nung makananu neng lawan ing pangatau't sarili na. Ninu iya napun? At ninu na iya ngeni?

Mengari yang bayung salta a paniniglawan kareng laun a larawan ing dati nang lugal keti yatu.

Asasalat ne ngeni ing lumbe ning pamagdili-dili karing melapad a kanwan, karing kinulubut a gamat.

O mekad asasalat nya naman ing tula at matipid a timan kabang pagsinuan na nung ninu karening makaletratu ing masungit dapot malingap a dara nang Maring—ing sinese kaya. Ing darang meging indu at ibpa na. Ing pengakuanan nang ipetisyun at kwanan basta miras ne king Amerika o Australia.

Babalebe kambe ning yumu ing pait karing pisngi. Mayumu la man, akakwa ra palang maging masalpak ding tagumpe iyampang nung emu no darasan ding kekang babalikan.
LAGARI
Tinas no reng adwa nang gamat Ka Delfin kabang babaltangan na ing malalam a albug.

E dapat mabasa ing suput ning abyas a tatalnan ning wanang gamat. Mangawit ne ing kayli dapot nanu pang asapat na nung mabasa mu naman ing atlung Laki Mi Nudols (Lucky Me noodles).

Maluwalas ya timan i kongresman at pina-pinandit pasimpli nong tutugtugan alkool ding gamat na kabang mamye yang relip guds (relief goods). Makaba ing pila keta king arap-eskwelang gewa rang ebakyuweysion senter (evacuation center).

E na no pekiramdaman pa ring litanya at talumpati na ning "talasalba" dikil king alang patnang pamamutut karing impun at iligal a pamagmina karing kabundukan.

E na na dimdam ing TV interbyu (interview) nang kongresman para king pang-benging balita. E na na ikit ing pamagpaletratu na kabang gagalamanuan no reng miyalbugan para king pang-abak a diyaryu.

Manenaya ne ing asawa na at anam dang anak king bubungan ning bale ra.

E na ne pinsinan ning asawa na ing larawan nang kongresman a makabalandra king plastik a pilulanang abyas. Tambing na nang bilus keng kalderu ing abyas at e na na abasa ing makasulat a mensayi keng suput: "Lingap at lugud ibat kang Kongresman Montero."

King metung a suluk ning karelang bubungan, taimik ya king pangasandal na ing maragul at de-kuryenting lagari. Kumampa mu ing albug, isubli na neng Ka Delfin ketang timber yard at parnityur syap (furniture shop) nang kongresman.

Durugpa king lupa na ing patak ning uran a panalangin nang tuknang.
—Posted: 5:30 PM 8/30/12 by eK! | Post Your Comment!About the author. Oliver Carlos was born and grew up in the town of San Luis, Pampanga. He studied AB Political Science at the University of the East in Manila, but did not manage to finish it, not because of some difficulties, but rather because of his love of his country. He was kicked out of school because he spent most of his time in the streets with other nationalist youths, fighting against the rotten political system. He chose to stay in other people's houses and studied in the hinterlands with the poor farmers. In doing so, he met his future better half and companion in life. Now, he is one of the OFWs, trying his luck in foreign places to make both ends meet and to get his family out of poverty. Amidst all this, he keeps on looking back at his beloved country, especially his province, Pampanga.
eK! is electronic Kabalen (http://eksite.com), a pampanga-based web-exclusive Kapampangan journal of ideas.Websilog - an open collaborative blog on kapampangan life and letters. about pampanga culture, arts, history, society, and politics.
Keni@Ngeni - your daily kapampangan media mashup: breaking news & reviews from pampanga, angeles city, central luzon, the kapampangan region, philippines & the world.
Versilog - new Kapampangan poetry.
Blogganisa - your kapampangan community blog slash guestbook slash bulletin board slash shoutbox slash forum slash post-it-note all rolled up into one meaty joint.
IndioTV - a kapampangan indie web tv.
Tiangge - shop kapampangan. support eK! by shopping from our amazon affiliate store.
Palengke - the kapampangan business and professional registry.
eKalendaryo - kapampangan events calendar.
eK! wiki - all about pampanga, philippines. profile and brief history of pampanga towns and cities: angeles city, clark, city of san fernando
eK! sponsors & partners - with passion and dedication, eK! sponsors, partners & friends support us and we encourage you to support them.