oliver s. carlos
QUING TAULING ALDO
Ding pengan nang pucyutan ning gugulisac qng ilang
inapsa na la naman—
bilang amanung mipnung cabaldugan at catutuan

Tuliran yu la ring dalan! Mumuna cung dinatang
dapot dinatang ne
bayu cu pa datang.


Atin waring mequiramdam?
Ding mapilan quecatamu—minabut at tinayid
quing quiquislap nang imalan—migtabili la naman
agyang mibulalag caring mata

lecaran na
ing alun quing cadayat-malatan,
pepatucnang
ing giligit a labul ampong bulus a uran

Miyayaliwang dapat, macapagmulala
agyang misan, e na arapat
ning ninunu tamung mipanabilinan.
Macagyu mu quing pepalub nala
ding midinang lagyu,
ding sinese,
ding pitacutan.

Y nunung Noah y yang miyatasan. Dapot y tamu
ing paliping melacuan at macalulan
qng bayung arcung dapat sanglad, bayu ya pa maspac
ing aslag quing cayatbang pampang.

Tutung magsadya tamu
libutad ning pamigalgal,
ning tacut,
ning pamagduda't pamiquelangan
quing panayan, quing titiyacan a alang catiyacan.

Cabang mamisulud tamu
caring miyaliwa-liwang payintungulan,
cabang iyagcas ta la
ding dalit ning capuryan
ding litanya ning macalyu't durut-durut
a pamagsisi't camalian
masampat mu quing gagawan ta iti
para qng sariling caligtasan

Iyalsa ta la at cacabugan ding salung magmapuri, papasiag
qng mitmung dangalan, Yacu ing banal! Yacu ing banal!
Libutad ding demusac ta carapatan, libutad ning burac
a besibas tamu caring mata ning metung at metung

At quing Queang panyatang, quing Queang arapan
samantalang mangapuling tamu, o malaus mangabulag
mamin tamu, mamin tamung mipnung capacumbaban
e ta la icuang apalub ngan
ding paris-paris ning sablang lelangan.
URAN
E pa kikislap ing tigkal karing linang
Mangalagad, tunggal-tunggal

ing patak ning uran. Bulak a mangapirasu
ing maglakbe’t tutuling a biga. Mangapitna

at mangapatad—dalumdum ing kaul dang yatad
king magtibabal-matuling at magpaldas

a labuad. Ing linang a makatayangtang,
e kaya mangawit mamatyawan

karing sula-sulapo tulang at talubang—
lipat-lipat at maglambis karing bulaklak

memukadkad at melili busal ning talaiban?
Ah! ring bulaklak—kalupa ku, sabik la naman

king laganas a patak. E ku na alingad
king papaswit a lagaslas ning ilug

ing urang mumuma karing batu, kening pasbul
at lakbangan ning kekatang bakuran …

sasalangi kilub bale

king panangnangan kung nasi,

king sasabo kung asan …

ing dalise tula ning kekang panyatang.

2011/Oran, Algeria
—Posted: 2:22 PM 8/2/11 by eK! | Post Your Comment!About the author. Oliver Carlos was born and grew up in the town of San Luis, Pampanga. He studied AB Political Science at the University of the East in Manila, but did not manage to finish it, not because of some difficulties, but rather because of his love of his country. He was kicked out of school because he spent most of his time in the streets with other nationalist youths, fighting against the rotten political system. He chose to stay in other people's houses and studied in the hinterlands with the poor farmers. In doing so, he met his future better half and companion in life. Now, he is one of the OFWs, trying his luck in foreign places to make both ends meet and to get his family out of poverty. Amidst all this, he keeps on looking back at his beloved country, especially his province, Pampanga.
eK! is electronic Kabalen (http://eksite.com), a pampanga-based web-exclusive Kapampangan journal of ideas.Websilog - an open collaborative blog on kapampangan life and letters. about pampanga culture, arts, history, society, and politics.
Keni@Ngeni - your daily kapampangan media mashup: breaking news & reviews from pampanga, angeles city, central luzon, the kapampangan region, philippines & the world.
Versilog - new Kapampangan poetry.
Blogganisa - your kapampangan community blog slash guestbook slash bulletin board slash shoutbox slash forum slash post-it-note all rolled up into one meaty joint.
IndioTV - a kapampangan indie web tv.
Tiangge - shop kapampangan. support eK! by shopping from our amazon affiliate store.
Palengke - the kapampangan business and professional registry.
eKalendaryo - kapampangan events calendar.
eK! wiki - all about pampanga, philippines. profile and brief history of pampanga towns and cities: angeles city, clark, city of san fernando
eK! sponsors & partners - with passion and dedication, eK! sponsors, partners & friends support us and we encourage you to support them.