oliver s. carlos
MAPILANG COMPOSISYUN (MARSO 1, 2010)
BA'LANG MAMUN YA ING CALELDO
Pagsalbatan cu
ing pangawala
ning dacal
at mangalagung bague

Calupa na, alimbawa,
ning bayung palut a pale—
macacadcad qng asikan,
gintung balabal
qng pago ning dalagang
ing pawas na qng canuan
at layit nang tatalanan,
paquislapan ne
ning macamulagat a yaldo

labul yang masiquid
ing anging habagat
ban ipasiag na ing pangarunut,
pangabuluc na ning are—
a pasibayung payangkin
magbalic qng atyan ning gabun
qng panyatang ning cauran

Makapag-inayang...
alang baque
ala metung mu man
ing manatili capilan man
MIBABAYATNAN
mibabayatnan ya ing pusu
qng dacal nang panamdaman

mengari yang impun langca
a mitmung bungang

c u c u l d a s

c u c u s a d

m

a

g

b

a

b

a

buri cu man, e ra ca adinan
atin aliwang pupupul
atin aliwang maquinabang

dapot nung sacali
bandang gatpanapun
o caya bengi
mipapunta ca queni,
at ala cang iquit
ninumang durut-durut
agyang nicnic a magbante

at apansinan mung
ating mebalag a bunga

cunan me, panacawan me

quecata nang adwa

(ala nang aliwa pang macabalu

a minsan a bengi, penaco mu cu pusu)
GUNAM-GUNAM QUING CAURAN
Adwa cang pulung banwa
y acu labi cung lima
iniang sabyan mung:
ing tune lulugud, makanini... makanita

Minagtal cang bulung
caring adalanan tang cuayan—
a antimong alipang sisiclod,
magpuri quing gabun
qng balang tsup ning anging banayad
at saka mo tiru ding macayagpa,
bala mu mibabayatnan nang sanga ning nara—
padugpa no't sasayad ding malapad nang bulung
a mumuma caring makayusli nang uyat

macatiman ca, antimong anghel
a migbaba ibat banwa, cabang sisipatan
mong tunggal-tunggal ding mala-kristal
a amug caring balang bulung
a teterac
maquiyalung
qng mapalsinta nang pasyuc ning angin

ala cung ayntindyan caring sinabi mu,
pablasang quing balang quibut ning labi mu
carin la macalawe ring mata cu


cabang babatyon mu'la at panayang
matac at mabalag ding amug—
a banayad cucusad, magbaba
pepaybat caring bulung macapababo
padagusgus caring bulung macapalalam
angga na quing manacbag
at mabalbal la caring
manaya mung palad at canwan

adwa cang pulung banwa canita
at adwa nang pulung cauran ing milabas
agaganaca ra ca pa

ala nang aliwa pang sinta
a mipalili ibat canita


—Posted: 5:23 PM 3/4/10 by eK! | Post Your Comment!About the author. Oliver Carlos was born and grew up in the town of San Luis, Pampanga. He studied AB Political Science at the University of the East in Manila, but did not manage to finish it, not because of some difficulties, but rather because of his love of his country. He was kicked out of school because he spent most of his time in the streets with other nationalist youths, fighting against the rotten political system. He chose to stay in other people's houses and studied in the hinterlands with the poor farmers. In doing so, he met his future better half and companion in life. Now, he is one of the OFWs, trying his luck in foreign places to make both ends meet and to get his family out of poverty. Amidst all this, he keeps on looking back at his beloved country, especially his province, Pampanga.
eK! is electronic Kabalen (http://eksite.com), a pampanga-based web-exclusive Kapampangan journal of ideas.Websilog - an open collaborative blog on kapampangan life and letters. about pampanga culture, arts, history, society, and politics.
Keni@Ngeni - your daily kapampangan media mashup: breaking news & reviews from pampanga, angeles city, central luzon, the kapampangan region, philippines & the world.
Versilog - new Kapampangan poetry.
Blogganisa - your kapampangan community blog slash guestbook slash bulletin board slash shoutbox slash forum slash post-it-note all rolled up into one meaty joint.
IndioTV - a kapampangan indie web tv.
Tiangge - shop kapampangan. support eK! by shopping from our amazon affiliate store.
Palengke - the kapampangan business and professional registry.
eKalendaryo - kapampangan events calendar.
eK! wiki - all about pampanga, philippines. profile and brief history of pampanga towns and cities: angeles city, clark, city of san fernando
eK! sponsors & partners - with passion and dedication, eK! sponsors, partners & friends support us and we encourage you to support them.