eK! is electronic Kabalen (eksite.com), a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

aida tanglao
aida tanglao KANITA PANG anak kami, patye sambitlan de ring makatwa ing Grade 8 mangatakutan na kaming anak. Ing takut ya pin itang patye meyari na kami grade 8 dakal la panayan kekami ring tau. Reng aliwang matwa kasi sasabyan da ring mig-grade 8 kanu byasa la.

Keng pamamunta mi kening lugal a maki-8th anggang 12th grade, ampon adwang banwang community college karing aliwa, apibalak kung masampat mu king keta kekatamu mika K-12 mu naman. Maragul a bage karing tau ing pamagbayung ayni Pilipinas. Dakal ya katayid a obra, pera, lipat na pa ning pamisane ding magaral, pengari, talaturu, at aliwa pa.

Keng pamamasa karing pilan a misulat karing kabalen mayayakit a ring aliwa balamu panakit da kening bayung pamiyasamas anti yang magic. Marakal a mitatayid a kasulitan panayan dang lutasan ning pamagaral a mekaba. Balamu ata miyayalis ya ing nasa ampon tagimpan ning pamagaral. Bakit ukulan ding pilan a ring kasakitan ning lipunan at ning pamalakad ning bansa pupusan o bawasan nala ning labing adwang banwang pamagaral ding kayanakan.

Bakit reng anak wari ilang makirapat karing dadanasan nang e mausta ning bansa? Balamu lalto a panayan dang milako la ring miyayalwang problema nung mika K-12 king pamagaral eskwela. Maki katutwan ini dapot manaya pang pilan banwa. Panaun nung nu reng mekayaring labing adwang banwa samula ning pamagaral ila na ring palakad king eganagana. At ini manalumpakan mu o maging tutu mu nung ding matwa, ring pibalebale, pisamban, pamaalan, media o pamiyabutan, misaupsaup lang mamuu karing mayap at maustang pamisip, pamikatawan, kalalangan, kasikanan ding magaral.

Nung ding anak a magaral ngeni daramdaman da ing pamisasalungat a ali manayun dikil king pamagbayu ning pamagaral, ali ku balu nung nanung kalwalan na nini karela.


[About the author. Aida Tanglao is a U.S.-based Kapampangan Filipino American. She has lived and worked in different communities in Pampanga, Manila, and in Nigeria when the Philippines was under a regime of civil rights suppression. She studied in various public and private Philippine institutions, went to graduate school in Pampanga, and further attended local colleges in the U.S. Proudly, she is a mother of five and a grandmother to eight. Her personal and educational backgrounds provide the impetus for her to reach out and help in instilling cultural, moral, and historical consciousness among her people and in advocating correct child rearing approaches. She has embraced into her motherhood and patriotic obligations working for the Filipino's aspirations to spiritual and human liberation and contentment. (Metung miparayung Kapampangan mamasa king pamanapse na king Amanung Siswan makayambag yang ditak mu man king kasulung ning ketawan)]

-Posted: 10:00 AM 6/17/12 | More of this author on eK!
Nextnext