eK! is electronic Kabalen (eksite.com), a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

aida tanglao
aida tanglao MIGMULA KETANG memanigaral kung susulat Kapampangan aptas, malagad na kung susulat kening bayu kung meging amanu. Balamu panamdam ku "trying hard" o "hypocrisy" ing susulat neng balu ku naman ing panamdam ning sisiwalat ku Kapampangan. Patye anti ko mong daramdaman ding magsisti lakwas kung sumulat na king amanu ning Indu kung Tibwan. Ngening ala nala ding matwa ku, ampo i Imang Neni o Doktota Evangelina Lacson, pilan la pa ding gumamit king amanu tamu? Patye lulub isip ku ini mako ne ing maulagang amanung English.

Metung pang sangkan, buri ming pakit king ing Amanung Kapampangan, antimo ing English, Isik, Kastila, Rusu, magagamit la naman king matas o pamanutak a pisasabyan.

Lon la ding organic, ding titinda ra Trader Joe's o Trader's Joe, Whole Foods, at aliwa pang mal a pisasali, ali megumpisa yan karing nunu tamo? Kapampangan, Tausog, Ifugao, at aliwa pa. Kekata megumpisa ing dakal a science, nutrition, health, fitness, at aliwa pa. Kanita atin nang migmali, bakla, tomboy, at nanu pang aliwa paglalawe pangatau. Dapot ali rana pakyalaman ing gagawan dang pamikatawan o ali rana didinatan ing sangkut ning bye ra ning lipunan.

O reng mangatni buntuk o mataluki buri kung sabyan, ataruk da kanyan ing menga-bully ya i Aida. Mipapalili ya ata ining buri kung yapse. Nung pisabyan la ding bullies, pibalebale tamu pamu atin na. Ding koya o atsi o waling mangatapang karing kapatad da. King bansa, deng memanlub, ding colonizers. Ding mandalang sundang, espada, at Santa Cruz. Ding Hapon pilan la ding likwananan da king salita ra, metung ne i Oscar Obligacion. Magaling yang magsalitang Nippongo ing artista ayan. Nanupata, ing amanung pemilit gulunggulungan makabaknal yang bina. Reng kapatad a sukat mibansagan palang Brown American, abalu ku king college kalabas ning pilan banwa, pane reng pagsisti i atsi kung awsan dang baluga, keng paman-English na. Kanita pilan ukdu dindam ku kareng mipapate eskwela, English-English kapa mo ken!

Anya ngeni patye kakamwanan ko ring anak, patye in-Inglisan daku, buri na sabyan mwa o mamaligwa la. (Para kaku.) Misan mipakayli ku kaybat kung asabing, "English-Englishan muku pamo." Ing tutu nini, maligwa ya king asbuk ing English kanu. Anya pin siguru ding Kapampangan, kanitang malati ku ngara ding 'Merkanu matamad la. Uling amanu yang matamad ing English? Taga-Europe naman ding ali politically correct mu naman karin, mayna la kanu ding Amerikanu at matalik lang mangan. Siyapu ra, sumbung yunala kang Da Donald.

Metung dapang tsismis ding lalaking Kapampangan yan, mapamuysit. Misan beronga keng kutsara ing koya ku, pagkanta na kung Happy Birthday, dapot he was calling me names. Ah, bakit masakit lang maglambing ding Kapampangan? Bakit paralan da king pamamuysit? Bakit ali ra apakit ing lugud da at tula king masalese paralan?

Deng Kastila, ngara, ali daka tamu tiru king amanu ra. Tabalu makananu ini. Bakit nganang Tatang ku, kanita kanu ing salita karing ukuman Kastila. Anya ing Meangubye Abogado Jose Fausto ning Santa Ana, lakwas yang magaling keng Kastila kesa English. Agyamang ali ku lubus balu nung atin pang aliwang kasangkanan.

Aganaka ke ing metung a historian o manalesayan susulat. Misan kitnan de kanu ing mabelwan keng literacy king Germany, nung malyari pin ali ya byasang mamasa ing metung a tawung pisasabyan da ketang panaun ayta karin. Ali la kanu makapanwalang e byasang mamasa itang pisasabyan da. Balamu maglaram ya kanu itang sinulat o nanu. Lawen mu pen ne, obat ali lulub king isip da king ding aliwa mabelwan la dapot nung aliwa la utak, malyaring ali la makapamasa. Bakit ali ra aganaka ing ating dyslexia ampon bibliophobia at dakal pang dakal a pangayalwa karing lelangan.

English Reyna

Nung ding German atin lang lower German ampon Upper German, king Great Britain, balu tamu mipapanyukad la kabilyan lipunan agpang king uri ning English dang gagamitan. Dapot ing kanung peka masanting a English ya pin ing king Ireland. Samut ke keni ing ayalben ku PBS TV nabengi, king public broadcasting channel pelage ra ing pamamunta nang Reyna Elizabeth Amerika ketang 2007. Apansinan ku king i Queen Elizabeth ali ne inabut o ali nala gelamanwan detang tawu o anak a memye bulaklak keya.

Aba, maragul pin palang bage nung galamanwan naka ning Reyna. Ing anak ku gelamanwan ne. Mipagsalita la pang bagya. Bulan ning Mayu, 2007 kanita kapagmasusyan ning pangatalakad ning balayan ding English Jamestown, Virginia. Pepakit ra king TV ing pamagadya king pamunta ring miyabe Duke ning Edinburgh at Reyna Elizabeth. Karing pipanganan da ding kusineru at manapag makabilang balang minutu ing karelang kimut king pamanapag. Karing silid pitudturan pepakit dala ding ulas at takap pagkeran a apat ukdu rang pinipi at pelasang gamat. Makanyan kanu ing gawi king gamit ning reyna.

Kaybat ning apat banwa, apigunam ku nabengi ing ulaga ning milyari king kasalesayan na ning Yatu king anak ku Williamsburg, Virginia. Mumuli ne sa Pilipinas kanita neng ding pamilya atyu nala karin. Etad nala pilan dumingu ing milabas, neng ya tuturu yapa College of William and Mary. Inawus na ku telepanu California, kukumbiran da ku king pamanyatang nang Queen Elizabeth ngana. Sinabi ku, malagad mu yan, history yan, iyalis me ing departure date mu.

Inaus ke karatang ning aldo pamikit ding Reyna, miblas naka pota ma-traffic ka. Penandit minaus ya, ali naman pala ma-traffic at balu re ding security palabasan de. Medyu me-excited ya, nang gawan ku Ma? "O di gawan mu ing sadya mung gawi neng pakilala raka karing matwa. Ali naka sisiklod, duku nakang bagya." Kaybat ning pamisabi mi at pamag-drive na mekad kanita ne tinggap ing panabilin a makasulat a ali me yabut ing gamat mu king Reyna nung ali ne yabut ing keya.

Aba, makanyan pin, ali ku mamye pawaga o advice nung ali ra pakidwang. Metung yang paganaka. Uling ali ku Reyna. Ima ku at Apu, dapot neng pengari nala ding anak enala pakyalaman (kunu).

Pokahontas at Jan Jan

King Jamestown Settlement a 404 na twa ngeni, ing lugal nang pigsadyan puntalan Reyna Elizabeth, mayakit karin ing pigmulan ning Amerika. Ing bye ding katutubu o Indians. Kening lele ilug nung nuko dimdam ding lalakad a mengising king tudtud ku misan bengi. Dakal mengawala bye kening gabun ayni nganing anak ku. E marayung tau la pin ding dimdam mu, ngana anyang sinabi kung ali la usa o nanu ring dimdam ku.

Katutubu o African o Caucasian Americans, dakal lang mete karin lawta ning Virginia. Virginia tabaku. O yan ing anting laru kanita. Yang ketulu rang wawa. Anya i Pokahontas, metung yang anak, kalupa ring aliwang anak kanita, ila ring tagalikas salita ding English at Indians. Neng deng anak maligwa lang mabibyasa ilang magin interpreters/manlikas karing matwa.

Anya ding mawiwili ma-wawawie, ali dala sukat papalubanan salita asbuk ding anak. Matalinu la ding anak. Anti mu naman ing ali la sukat panwalan tutu ding sine gawa ramu ding pilan. Aliwa ya ing fiction king history, o ing pigawa, pikutad king kasalesayan.

Papa Juan Pablo II

Anti nemong maging santo ing Meangubye Papa Juan Pablo II, kalupa nang Reyna Elizabeth ing Papa minta ya Nigeria ketang atyu kami karin. Ketang kaybat deng beril Roma, kanita ku naman minunang linabas sinaguli Vaticanu. Ali ku makapanwala, mangilabut ku kanita, neng anti kung ababakas ing daya at delanan ning kanakung tatangalan a Santo Papa.

Nanu mong metung nang pangayalwa nining Papang ayni kang John XXIII? Kang John Paul I? Ing mumuna mayamu yang lakwas lupa kaya, lupa yang mal a santo, ali kune iyabe ing Vatican II) ing kadwa yang migmula king pamaglakbe ring papa king bayung panaun. Dapot ining Juan Pablong Kadwa, yang migmalasakit kekatamung Pilipinu anyang misasakitan tamu at dakal a mangamate, mangasamsam king panaun nang Marcos. Ya mu kabud matas a dayung punu ing mamaus pansin kang Marcos karing mapanuldu nang dapat Pilipinas. Kalupa nang Jaime Cardinal Sin, matatag lang sinalansang karing lalapastangan karing Pilipinu.

Ikit keng malapit i Papa Juan Pablo Kadwa ketang dinatang ya UST, 1981, kayabe ke i Ima ku. Digsu kami pa mitawli, dapot neng balu ku ing pasikutsikut kanita karin, at buu king pusu ku ing ilapit ke ing matwa ku kaya, milapit kami. Ing matwa ku balamu anti neng ikit i Yesu Kristu, mengadi yang taimtim, anti mo neng pangadi yang tayimik kapupusan ning Rosaryu mi neng bengi. Ing Papa ikit na ini, neng tikyan ke mata kaybat nang linawe kanaku. Obat balamu balu na ing pangadi ampon daralan nang Ima ku. Kabang aku ali ku. Pasalamatan ing Kaligayan ning kaluguran a Santo Papa at dakal la pa sa karing pasimunu ampon kekatamu ding wangis keya.


[About the author. Aida Tanglao is a U.S.-based Kapampangan Filipino American. She has lived and worked in different communities in Pampanga, Manila, and in Nigeria when the Philippines was under a regime of civil rights suppression. She studied in various public and private Philippine institutions, went to graduate school in Pampanga, and further attended local colleges in the U.S. Proudly, she is a mother of five and a grandmother to eight. Her personal and educational backgrounds provide the impetus for her to reach out and help in instilling cultural, moral, and historical consciousness among her people and in advocating correct child rearing approaches. She has embraced into her motherhood and patriotic obligations working for the Filipino's aspirations to spiritual and human liberation and contentment.]

-Posted: 8:54 AM 5/10/11 | More of this author on eK!
Nextnext