eK! is electronic Kabalen (eksite.com), a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

aida tanglao
aida tanglao PILAN LANG abasa kung sanese dikil karing katawan ding mete. Itan dikil karing maging santas o santus, (Robby Tantingco); itang karing katawan ding bayaning panintunan pa, (Ambeth Ocampo); at ing tawli, itang makaburul a gawa nang sanese Conrado de Quiros. Ing tawli yang pekamabuluk. Balamu aganaka itang bau ketang metung baryu libutad ning Angeles ampon San Fernando ketang panaun ning Pun Lalawigan a kena nang Marcos ketang diktador ya. Ketang lugal a piyugyasnan dang menga-salvage, kanu. Maybug kang mibaligtad a rungus keng sanese na nining talasulat ayni. Isip-isipan tamung miras ya keng biling yan ing anak ning metung a gelangan a Kapampangan? Makalunus ya. Makalunus ing bili da ding Filipinu. Tatakut la ngan kang Gloria, nanu man ing sabyan da, ing papalto ra takut. Mausta itang sinabi nang Imelda. Tatalnan na lang Gloria ding bandi ra ding eganagana (makanini pin o wawangis kanini). Marakal la ding tatalnan nang bola, ngana pin yatang Imelda.

Manalbe-nalbe nemu ngeni i Imelda. Potang kayi pangatwa nang Gloria makanyan ya naman, albe-albe ne mo? Potang makisakit ne o ali na na agyu ning kayang katawan, miyalilan ya. Paynawa naman kanita. Tuknang pa ing tambul keni tambul karin. Abwang karin, kuruk keni. Mirinan pang mayap lalto pamuntuk. Parakalan la pa ding laman ning kaban ning balayan o patubwan la pa ding tanaman ning Gabun Tibwan. Potang panaun nang mupul at dakal ne laman ing kaban, atin na naman lukluk a masikan, manibatan king nukarin lugal ning alapap o gawa ning metung a magician.

Taya nang jueting, e ko makyalam king politikang yan. Busten nala at paubaya na karing politiku ing eganagana, kagising mu bukas ala ne ing Republika.

Pakarakal dakal mo man ding kasalpantayan nung ing pan-kaladwa o -spiritual e mipansinan at miyarapan, alang diwang misanmetung king ketawan.

Gagaga nang gagaga, pauli ning pangadala ning kalaraman a mitanam ketang dapat nang Marcos. Phobia, trauma. Ing Balen Pilipinas sapak yang late karing dakal a labanan, Pamiabnung Kastila, Amerkanu, Hapon, Hukbalahap, Diktadura, Jueting, Corruption. Ning kawangis karing siping bangsa? Ing Vietnam, metung ya, dapot ing tawli rang denasan ala yang kasing dagul a labanan. Ngeni makasipat ya lawe keng panyulung na. Mayingat yang lalakad, susulung, e ya bisang magkamali. Ding Filipinu anti la mong anak a meulila, alang inda, alang tata. Mangabugbug lang ustu, mangalitu. O ing Balen tamung kaluguran, saguli namu akit tane ata tindahan pyalungan, Toys 'R' Us.

Magtagumpe ya i Gloria? Lon mo ding pisamban merakal la. King pamaninggat dang e bisang lunto pangapolitiku lakwas dang pepalto ing karelang partidu ding pilan.

Ing sinuku panga-pari pamu, miglukas ya bang ipakit ing tune nang kule. Ala neng sasalikut, dapot magkakasakit ya. Kesa keng saupan de ampong antabayanan pakilabanan de y Among Ed. Kaybat nalang atdanan milyun-milyun pera, tuktukan de gamat ding aliwa karing keyang inabutan. Anta nukarin ka manakit makanyan a tau, nunge mu Kapampangan!?

A Religious has entered public service to fill the Spiritual Gap needed in solving the problem that is Kapampangan. Should we not take the opportunity and make Kapampangan Great Again by doing our part in nation building? See the speech of Raja Dr. Nazrins, his keynote address posted on Professor Poet Dr. Faridah's blogspot-i-glass

Seriously, these events like doling out 500 pesos to seniors are signs of hopelessness and helplessness. Running a country is not like being a tired and fed-up mother who gives five pesos to her children to make them behave. This is too sad. I wonder how many heads of states have asked her (Gloria) if she is trying to be funny.

I pray (as I have been advised by a very high judicial official) that: For the sake of our grandchildren and ourselves we have to unite and participate in serving and saving our country and the world. Gloria is being judged by polls, but, like her, we will also be judged by history. What kind of country, what kind of world shall we leave to our grandchildren? What verdict will they and, most of all, the highest Judge give to each of us?

He chose us to be the highest form of His creation. It is our responsibility to live accordingly as such. How our public servants treat us and run our government affairs lies on how much we value our being human.

At i Gloria, makananu ya? Ma-corrupt ya kaya katawan? Palage ku e maulaga ita—ing maulaga, ya pin ing e ka corrupt kabang mabye ka. The candidacy and election for sainthood happens here on earth.


[About the author. Aida Tanglao is a U.S.-based Kapampangan Filipino-American. She has lived and worked in different communities in Pampanga, Manila, and in Nigeria when the Philippines was under a regime of civil rights suppression. She studied in public and private Philippine institutions (Lourdes Elementary School, Holy Angel University, University of Sto. Tomas), went to graduate school at Angeles University Foundation, and attended local colleges in the U.S. She currently does "action research," and catches up on what she missed in the meagerly filled libraries in Pampanga, particularly at the Pampanga High School (formerly Jose Abad Santos High School) where she taught for more than a decade. A mother to five children at 27 years old, she is now a grandmother to eight. Her personal and educational backgrounds provide the impetus for her to reach out and help in instilling cultural, moral, and historical consciousness among her people and in advocating correct child rearing approaches. She has embraced into her motherhood and patriotic obligations working for the Filipino's aspirations to spiritual and human liberation and contentment.]

-Posted: 10:17 AM 8/2/08 | More of this author on eK!
WHAT THEY SAY...

Marcial Caniones (of Angeles City, Philippines) writes...

Mesikan ku pu lub keng binasa kung artikulu yu, bistat malaut ko man Pilipinas, ing sinag ning pusu yu tatagus pa rin keti.

-Posted/Via Email: 2008-08-03 19:10:19 PDTpost Publish your comments...
Nextnext