eK! is electronic Kabalen (eksite.com), a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

abel d soto
abel soto BAQUET E na icuang lubus mesese ning sanese qng quecatamung lalauigan anting metung a caparalanang-pamipasiag at anting metung a malelangan a anyu ning literatura calupa ning meguing pamanese at pamaglingap tamu qng poesia at malelangang prosa (nobela, macuyad a cuentu, sarzuela, atlp.)? Ninu mo ring meguing talasulat tamung sanese queni qng lalauigan a lubus a mequilala aguia mu man sana queni qng quecatamung sariling lalauigan a guinamit qng quecatamung amanung sisuan ban ipalaganap ing legua' na ning quecatamung amlat, cultura, at literatura?

Ngeni, ninu reni? Jorge Bocobo, Carlos P. Romulo, Vidal Tan, Mauro Mendez, Cristino Jamias, I.V Mallari, Juan Collas, Antonio at Ariston Estrada, Federico, Mangahas, Maria Luna-Lopez, Lydia Villanueva-Arguilla, Maria Kalaw-Katigbak, A.E. Litiatco, Jose A. Lansang, Francisco B. Icasiano, Salvador P. Lopez, Alfredo Q. Gonzales, Fernando M. Maramag, Amado Dayrit, Alfredo Q. Gonzalez, Pura Santillan-Castrence, Francisco Arcellana, Estrella D. Alfon, Arturo B. Rotor, Josefa Estrada, Carmen Guerrero Nakpil, Yen Makabenta, Conrado de Quiros, Danton Remoto, Doreen Fernandez, Dr. Margarita Holmes, Amador T. Daguio, Estrella D. Alfon, Kerima Polotan, Adrian Cristobal, F. Sionil Jose, Rosalinda Orosa, D. Paulo Dizon, N.V.M. Gonzalez, Dolores Stephens Feria, Nick Joaquin (a sinulat mu na man keng lagyung Quijano de Manila), Luis Teodoro, Kerima Polotan, Gregorio C. Brillantes, Wilfredo Nolledo, Gilda Cordero-Fernando, Ninotchka Rosca, Norma Miraflor, Amadis Ma. Guerrero, Rosario A. Garcellano, Jose Lacaba, Marra PL. Lanot, Edel Garcellano, Petronilo Bn. Daroy, Luis Teodoro, Antonio Hidalgo, Sylvia Mayuga, Barbara C. Gonzalez, J. Neil C. Garcia, Amadis Ma. Guerrero, Cecilia Manguerra Brainard, Domini Torrevillas-Suarez, Rina Jimenez-David, Sylvia Mendez Ventura, Gemma Cruz, Julie Y. Daza, Nene Sta. Romana-Cruz, Jessica Zafra, Mila Astorga Garcia, Marra PL. Lanot and Lilia Quindoza Santiago, Ambeth Ocampo, Alfred Yuson, Gemino Abad, Criselda Yabes, Babeth Lolarga, Anna Lea Sarabia, Paula Carolina Malay, Loma Kalaw-Tirol, Winnie Monsod, Teodoro Locsin, Jr., Rosario A. Garcellano, Ester Dipasupil, Emmie Velarde, Elvira Mata, Imelda Nicolas, Tessie Tomas, Letty Jimenez Magsanoc, Ricardo M. de Ungria, Rofel Brion, Eric Gamalinda, Marjorie Evasco, Erwin E. Castillo, Charlson Ong, Ruel de Vera, Katrina P. Tuvera, Clinton Palanca, Angelo Lacuesta, Gregorio Brillantes, Randy David at i Pura Santillan Castrence?

Dacal a dacal nung icutang me iti caring magaral tamu ngeni, dacal no qng lima ring caquilala la careting lagyung misulat babo.

Ninu pin uari reni?

Deni ngan ding talasulat a matino qng laranga' ning pamaniulat sanese. At pilan la mu ring balu cung Capampangan caring lagyung misulat qng babo. Reni ring taung minyese qng malelanga' nang anyu ning literatura a ausan tamu ping sanese. Dapot deni matino la ngang sinulat sanese qng amanung Ingles (uli na mu rin ning buri da ing mas malauac la ayabut a mamasa ring carelang sanese at pauli na mu naman ning carelang catatalacaran at catungculan qng lipunan a carelang tutucnangan canita), bista man ring pacsa da ring carelang sinulat a sanese miyayaliua la naman patungculan qng macule dang bie delanan dening talasulat at ning carelang bansang casing-cule na ning carelang bie lebasan.

Ring Casangcanan

E na macapagtaca nung baquet ing sanese e ya lubus sinicat a caparalanan ning pamipalaganap at pamipasiag qng cultura at capanandaman tamu anting Capampangan. Mas picabaluan ta casi qng laranga' na ning poesia at sarzuela, itamung Capampangan. Reni casi ilang acamulatan tamung caparalanan qng aspetu ning literatura ban apasiag tamu ing sabla tamung capagnasan at capanandaman caring miyayaliuang bague ning quecatamung panga-Capampangan. Atiu la man ding miyayaliuang diaryu canita anti ring La Soidaridad, El Imparcial, Ing Alipatpat, dapot deti e la meguing sapat a materyal ban mica-sapat ta'ng pamiburi at pamanalastas qng upaya at leguan ning sanese.

"Ing calalangang-literaturang ini a ausan tamung sanese tauli nia mung mipabalu at lubus a mipalaganap quecatamung Capampangan, pablasang ring Americanu ila na mung migpalaganap ustu qng bansa tamu caniting calalangang-literatura. Ing calidad at uri da ring saneseng megambul qng bansa tamu ibat ya caring Ingles at e caring Castila," ngana nitang propesora cu canitang atyu cu pa qng colegiu, Dr. Lourdes Punzalan.

Queni qng quecatamung lalauigan, tutu lang ditac ding balu cung macasulat mitmung caustuan at calelangan caras qng pamaniulat sanese qng quecatamung amanung sisuan. At nung atin man susulat, "informal" o "personal essays" la mu at maralas, e la pa qng quecatamung amanung sisuan o nung qng misulat la man qng quecatamung amanung sisuan, masyadu lang "conversational" pangasulat nia sa't lalu lang mas lalto "informal." At iti pagtacan cu nung baquit. Baquit pagcasaquitan da ring dacal a poeta at malelangang talasulat ing ustu at malelangang pamaniulat sanese, cabang tutu lang mangatino at matenacan qng pamaniulat poema, cuentu, o drama? Reni mang lagyung misulat qng babo, mapilan la mu careti ring balu cung meguing matino qng pamaniulat sanese qng carelang amanung sisuan.

Baquet caya caritac da mu ring mengangas at mangangas, angga man ngeni, ring sinulat at susulat sanese qng mitmung caustuan at calelangan a caparalanan qng carelang amanung sisuan? Nanu ing maguing mabayat a casangcanan?

Pabustan yung ibie co ring mapilan caring pamala' cu careting mapaliaring casangcanan nung baquet tutu lang ditac ring mebiasa at mignasang sumulat sanese qng carelang amanung sisuan.

Muna careti ya pin ing quimo la ring dacal quecatamu potang ing susulat tamu sanese ya pablasang, aminan ta man at ali, mas iquit tamung maca-guiam at macayama ing pamamasa at pamaniulat poema at cuentu pauli na pin ning reni ilang acamulatan tamung anyu ning lliteratura qng escuela man o qng piabale-bale tamu. At aminan ta pa mu rin at ali, e ta ya tepucanang masapsap o mabayat a pansin ing pamagaral qng caparalanan ning istung pamaniulat sanese, calupa ning sapat a panaun a binie tamu at ding quecatamung talaturu canita qng pamagaral tamung poesia at aliua pang anyung literatura canitang magaral ta pa, pablasang ring quecatamung talaturu canita e la mu naman mibabad caniting metung a maleguan at melalangang anyu ning pamaniulat a ausan tamung sanese iniang ilang magaral pa mu naman.

E ta mu mu rin alingad ing catutuan a mas macatamad lang babasan (e ta na sasabian ing pamaniulat pa careti) ding sanese quesa caring poema ampon cuentu. Mas meguing natural qng quecatamung panga-tau, panga-Pilipinu, at panga-Capampangan ing mag-istoria, mamoesia, at mamulosa, manarana, at miyaliua pang caparalanang pamipasiag capanandanman at cultura quesa qng sumulat "love letters" o ing mag-"diary" o ing mapse mangacabang pamangamanu ("speeches") maguing qng escuela o qng aldo-aldo tamung pamibiebie.

Ngana pin nitang cayabe cung talaturu qng I.S. canita, a doctoradu qng lingguistica, a itamu canung Pilipinu "e tamu meragul qng cultura na ning pamamasa at pamaniulat qng quecatamung amanung sisuan." Dening caparalanan da ring capasiagan at pamangalap beluan qng sarili tamung amanu tauli ta nong megambul ustu cumpara caring aliuang bansang casiping tamu at maguing deta mang bansang macalaut quecatamu. (Iti mu rin ing sangcan nung baquet jalus mitda ne ing beluan da ring dacal a talasulat at mamasang Capampangan—lalu na caring cayanacan at talasulat tamu ngeni—a e na macapamasa at macasulat mu naman qng original nang ortograpiya ning quecatamung amanung sisuan. At iti mu rin ing sangcan nun inia sa't pamilit da ring mapilan a modernistang talasulat Capampangan a bayuan ya ing ortograpiya na ning amanung sisuan pablasang dimut mung tutu ing beluan da qng original nang ortograpiya ning amanung Capampangan. Capaniualan cu a ing tune meguing mabayat a casangcanan qng queinan da ring dacal a Capampangan qng pamamasa at pamaniulat qng carelang amanung sisuan ya pin ing e da pamanuru ding quecatamung talaturu canita at ngeni mang panaun caring quecatamung escuela qng amlat, literatura at cultura na ning quecatamung lalauigan, lalu na ing pamagmasabal at dalise lugud qng quecatamung amanung sisuan, at aliua ing ortograpiya yang dapat maguing casangcanan nung baquet ditac na la mu ring mamasa at susulat qng Capampangan.)

Cadua, qng canacung personal a pamalac, casing-saquit, nung e man mas masaquit, ya ing pamaniulat sanese quesa qng pamaniulat poema o macuyad a cuentu, uli na pin ning e ta ya acamulatan ing anyung literaturang ini. Sabian pa pin ing culang tamu beluan at tutu lang ditac ring sanese a mituru quecatamu canitang magaral ta pa qng elementaria at "high school," lalu na caring sanese a misulat qng quecatamung amanung sisuan (nung atin mang mapilan).

Ninu mo ring macaganaca caring talasulat da ring linyang ibat caring miyayaliuang mangatinong sanese?

". . . Bolted across the baptistery with surprising speed, followed by the priest, the acolytes, the political-god-father and Aling Juana . . . was finally caught and subdued at the door of the east wing of the church, but only after he had successfully proven that he just would not take Christianity without a struggle."

O ing talasulat na niti?

"The thing to do is to admit tenderness if you are tender, to admit hardness if you are hard: to be no more than the emerald being no more and no less than what it was intended to be.

"The thing to do is to be as the emerald then: emerald being emerald. "


O caniti naman?

"I donít sharpen my pencils too fine either; it seems a lot of waste to scrape away so much lead (or is it graphite?) when I could maybe work off the rough edges by writing directly with the dull point. Foolish parsimony. For the too dull point fails to make the letters stand out cleanly, separately.

"Just so, an author obscures his theme - not paring away interfering words and phrases of which he is sentimentally fond. It is a miserliness as inhibiting as mine with pencils, especially colored pencils."


O ing talasulat na nini?

"I am afraid that distinction was earned only by my having been such a bad short story writer. My short stories were so bad that my friends would say, Of course they're bad. They're not short stories, they're essays. When one is not much good as a fish, one becomes a frog.

"In desperation, I put together some stuff that had appeared in newspapers and magazines under my by-line into a kind of non-book called Woman Enough and called it a collection of essays. But somebody has now written that a few of the pieces in that item are not essays but short stories.

"Essays, then, are what no other form of writing seems willing to be. A bad short story, a letter that lets one off from an undesirable engagement or money debt, fiction that can never be published as fiction because it has too much truth in it, a libelous tract, propaganda material, an extended joke, a parody or satire, a private quarrel or a public flirtation any and all of these can be called an essay and the subject of prose writing."


Dacal a dacal, e ta no atatandanan rening linyang menibatan caring mangasanting a sanese da ring mangatinong Pilipinung talasulat sanese.

Pero careni pa mung ditac a linyang a reni, "O pag-ibig, kapag pumasok sa pusu ninuman, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang . . . ," o qng linyang, "Ing e lugud qng Baculud, e ne anac/ at ing lugud, qng dapat at e qng asbuc!", siguradung dacal a dacal balu ta lang agad ring sinulat careti.

Catlu careting pamala' cung casangcanan ya pin ing e la macauiling basan at isulat ding sanese pablasang ing caparalana' na ning pangasulat na nini e casing calelanga' na ning cuentu o poema a mas quiquiliti at paquimut qng quecatamung imajinasiun at capanandaman cabang babasan ta la reti. At pauli na niti, anti tamu mong alang panayan a casabican potang sanese ya ing babasan tamu. E na calupa mo ning cuentu a gagagad tamung abalu ing cayaria' na ning quecatamung babasan.

Ing capat a pamala' cu ya pin ing e do lubus a sinane ding quecatamung talaturu ring quecatamung magaral qng pamaniulat at pamamasang sanese, maguing qng amanung Ingles o Tagalug, at lalu na qng quecatamung amanung sisuan (a ala ta naman mapaliaring aibie a saneseng Capampangan), nun inia sa't daca' la caring quecatamung magaral ngeni man o canita ring e mibabad caniting anyu ning literatura.

At ing catataulian careting pamala' cu ya pin ing e ustung panalalaue da ring dacal a talaturu at talasulat a ing sanese e ya mayayaquit at maca-categoria qng malelangang pamaniulat, nun inia sa't daca' la ring mituruanan qng e istung pami-isip a nung talasulat cang sanese, mas mababauas ing quecang panga-malelangang talasulat.

Ing Jamun: Ing Pamaniulat Sanese Qng Amanung Sisuan (ANASI, ek, Camalig Capampangan, etc.)

Qng panaquit cu, mas palac yang masaquit at mas mabayat ya ing jamun para qng talasulat sanese ban maguing malelangan quesa qng poeta o talasulat cuentu, pauli na pin ning cailanga' nong acua atensiun ring cayang mamasa qng quecaba' na ning saneseng sinulat na. At nung macananu nang arapat ini ya pin ing mas mabayat a jamun na ning talasulat sanese.

Mas maragul mu naman ing jamun qng talasulat na ning sanese pangaras qng guelinga' na qng pamangamit caring mabeluan at acmang amanu at ing pamanayus careti o qng istu at malelangang istructura da ring cayang argumentu/opiniun at caisipan caring pacsang susulat na, pablasang e la parating dimut ding amanung cailanga' na ning talasulat sanese ban apaintindi no ring miyayaliuang puntu na ning cayang pacsang susulat.

Mas cailangan ing dacal a tiyaga at panaun qng talasulat sanese quesa qng poeta a e parating mangailangan dacal a amanu ban ipasiag ing buri nang pauaga caring cayang mamasa. Ngana ping ning metung a matinong propesora at matenacang talasulat sanese a i Cristina Pantoja-Hidalgo:

"In fact, it is as difficult to write a good essay as it is to write a good short story or poem or 1-act play. And despite the tendency of "creative writers" to be snobbish toward the essay, some gifted fictionists, poets and playwrights make rather bad essayists; whereas many journalists, who are generally disinclined to make claims regarding the literary value of their writings, produce fine essays."

Acutang cong malaus rening macatuqui:

Nung ala cayang mignasa, megaral, mebiasa, at mig-malasaquit sumulat sanese, macananu ta la ngan cayang asicap ring dacal a macabaldugan a capigaganacan, ring dacal a mangalagu at maulagang amlat na ning meto-quetauan? Sapat ya cayang maguing datucanan ing poesia at ing malelangang prosa ban idatuc la ring sablang capaliarian queti qng meto-sicluban?

Maguing sapat no caya ring malelangang prosa at poema a basa' na ning tau ban abalu na ing anggang dapat nang abalu para qng ganap a paniulung na ning cayang yatung tutucnangan?

Nun inia sa't maragul ing capasalamatan cu qng Electronic Kabalen, qng ANASI, at qng Camalig Capampangan pauli na reni maguing tucnangan da la at babie lang masanting a pamicatagun ban macalalang tamung mangasanting at macabaldugang saneseng Capampangan. Sana mas lalu da pang pagsumicapan dening aguman a reni ban mas apalablab da pa ing nasa at interes da ring dacal a talasulat Capampangan a sumulat mangatino at mangabeluan a sanese qng quecatamung amanung sisuan ban ta' yang mas lalung agambul ing e meseseng malelangang pamaniulat a ini, at mamunga ya pang mas capaqui-paquinabang a pamagpalaganap qng cultura, literatura, at panyulat Capampangan.

Nasa cu qng saneseng a'ini a tagquilan co capanandaman ring dacal tamung matenacang talasulat qng amanung sisuan a pagmasabalan de mu naman ing sanese anting metung a caparalanan-pamipasiag at anyung literatura at gaua la mu naman sanang paralan ban asulung ya iti anting metung caring dapat a pasulungang melelangang pamaniulat, pablasang ing sanese ya na ping mapaliari ing peca-mipaburen at e meseseng ustu cumpara caring poema at malelangang prosa qng quecatamung panyulat-Capampangan.

Sana qng tutuquing manatagan lang timpalac qng pamaniulat qng amanung sisuan rening miyayaliuang aguman qng cultura, literatura, at melelangang pamanyulat, iyabe re ing pamanyulat sanese anting metung caring pilabanan dang categoria.

Maragul neng caparalanan ini ban e ya malaus matda ing sanese anting metung caring malelangang pamaniulat a mapaliaring maguing maragul a ambag qng pamipalaganap qng quecatamung amanung sisuan, qng quecatamung cultura at literature, at qng malagung amlat na ning quecatamung lalauigan.

Iampang que mu naman caring calupa cung talasulat qng amanung sisuan at masiri ing masabal dang apalaganap ya ing amanung Capampangan at ing malelangang pamaniulat, qng mas malauac a saclo, ing jamun a sumulat la mu naman sanese at jamunan da ing carelang sariling guelingan at tenacan qng pamaniulat ban macalalang istu at mabeluan a sanese.

Paniualan cu a ing tune pamagmasabal at dalise lugud qng quecatamung amanung sisuan e ya mu limitadu qng pamaniulat tamung poema, macuyad a cuentu, drama, at miyaliua pang malelangang prosa. Cailangan gamitan ta la ngan ding sablang posibling anyu na ning malelangang pamaniulat calupa ning e tamu sineseng sanese, ban isundu ing pamipalaganap tamu qng pamagmasabal at lugud qng quecatamung cultura, literatura, at malagu at mabanding amlat qng capamilata' na ning pamaniulat tamung sanese qng amanung Capampangan.

Nung sesen ta yang pasibayu ing sanese, acaquit cu ing mas masalang paintungulan na ning quecatamung amanung sisuan at ing mas masican a fuerza na ning pamagpalaganap qng amanung Capampangan. Iting sanese nung yang masese mu namang masalese maguing masicanan ya namang fuerza at caparalanan a sumese qng quecatamung cultura, literatura, at amanung sisuan a nasa tamu ngang mas palabungan at palaganapan qng quecatmung lalauigan at maguing qng mabilug a capuluan.


[About the author. Abel D. Soto took up his certificatory double major course in Creative Writing and Performing Arts at Centre for Arts Foundation, Inc. in Quezon City. He also finished the Managing the Arts Program at the Asian Institute of Management in Makati City. He is a resident of Bacolor, Pampanga.]

-Posted: 10:11 AM 8/28/10 | More of this author on eK!
Nextnext