eK! is electronic Kabalen (eksite.com), a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

abel d soto
abel soto "Everyone I know starts again sometime in life..."
–Sr. Joan Chittister, OSB


POTANG E istu, atin pang pasibayu. Potang e ya sapat, atin pang caibat. Potang mapagal na, maliaring painaua... uling parating atin lugal qng pamagbayu a tataid quecatamu qng pamagpanibayu.

Ini ing e cu acalinguan a beluan a pipulan cu anting talaturu quilub ning miguit qng metung a decada.

Mas lintong masala canacu ini nang catutuan: atin ping pamicatagun qng bie a lulto la ring mas masanting a resulta at cararaptanan qng caduang ucdu na ning pamirapat qng metung a bague... qng caduang pamicatagun... caring pasibayu. Marajil tutu pin, potang magpasibayu, ating magbayu, at potang ating magbayu, atin siguradung pamagpanibayu.

*

Ibat na ing elecsiun. Dacal na naman siguradu ing magbayu at ing maguing pamagbayu. Sana ring mialal pasibayu, aquit da ing gracia a atiu qng calam ning pasibayu. Uling dapat dang palsayangnan ing pamicatagun a miabie carela ban sumuyung pasibayu, ban macarapat cayapan pasibayu, ban maguing dala'na ning pamagbayu e mu caring carelang sarili, nune mas caring carelang sasacupan, lalung-lalu na caring milaco na tiuala qng sala a atiu qng pasibayu. At ban qng capupusa'na ning carelang terminu qng pamanungculan, mayaquit ing camasalan caring carelang pamanungculan at qng pamagpanibayu a bunga na ning pasibayu.

At para careta namang e misuwertian a mialal pasibayu, sana atalastas da ing atin pa mu ring aliuang pasibayu a maliari dang balican. They can always go back to their own personal Galilees or probably allow God to stay in their Emmauses.

*

Paniualan cu a parating ating macalilip a sacrificiu qng pamagpasibayu, calupa na mu naman ning atin parating camatayan qng pamagbayu at pamagpanibayu.

Maralas cucutang cu qng sarili cu nung baquet atin pa mu ring tau ing e bisang magpasibayu. Nanu ing sangcan da rening taung e bisang magpasibayu? Temaran? Cabiguan? Mengainang capanayan? Quetasan a lub? O reni ngang casangcanan?

Ring taung tatangguing magpasibayu, tatanggui la naman qng metung caring pecamaulagang sangcap na ning bie: pamagnayu. At potang tatangguian tamu ing magpasibayu, maguing cacampi na ca tamu ning demonyu. "Apathy is even worse than hate," ngana na ping M. Scott Peck qng libru nang The Road Less Traveled. At ngana pa, ing temaran ya ing pecademonyus nang calaban ning lugud. Masaquit yang uluan ing temaran, masaquit ya namang diling calaban. Milalaco ya ulaga ing pamagpasibayu
Tutu ya pin ining casebian: "The only way for evil to triumph is for good men to do nothing."

*

O macananu la ring calupa nang Erap a bisang magpasibayu? E uari sabi na ning metung a matuang casebian a "Everybody deserves a second chance" ?

Ua, tutu ita. Dapot mas mayupaya ya pa mu rin ing upaya na ning catutuan a manibatan qng Dios quesa qng upaya na na ning pamagpasibayu a yayampang na ning yatu.

Cailangan tamu mu namang mabiasang tanggapan ing catutuan a atiu qng pamananggap caring "capupusan," ban acaul ta la ring bayung "camumulan" ya pin ing babie tune calayan quecatamu ban tutu tamung macapagpasibayu at macapagbayu.

*

Neng cayi, atiu qng pamaglaueng pasibayu a nung nu mas mayayaquit at micacamasalan ya ing metung a capaniualan a maluat na nang tinggap anting ganap at e mababalbal a catutuan ning lipunan.

Calupa na mo uari ning capaniualan a, vox populi, vox Dei. Dacal no ring ginamit caniting casebian at capaniualan dapot e da ne pequibalac pang paquibaluan nung nu ya minunang megamit at nung ninu ing miunang ginamit caniting capasiagan at nung nanu talaga ining buri nang pamatutuanan caniting casebian o capaniualan.

Maulaga yang aquit ing contecstu na ning metung a amanu o capasiagan ban lunto yang tutu ing catutuan at mayaquit yang tune ing camasalan caniting amanu o capasiagan. E ta nia mu cabudabud gagamitan ing metung a amanu o capasiagan nung e ta ya balu ing cayang penibatan at ing cayang meguing orijinal a pangagamit, uling metung a caministilan at calapastanganan qng amanu at caring gagamit at damdam caniti ing cabud mu nia mu gamitan ing metung a amanu o capasiagan ban ipaglualu o pangatuliranan ing quecang argumentu a e me pequidinan ulaga at beyatan ing cayang penibatan at contecstu a babie tune valor at cabaldugan qng amanu at capasiagan a ginamit mu.

Atin uring maroc caniting acasanayan a cararaptanan, lalu na para caring talasulat? Nung gamitan me ing palang ban manaji cang imalan, ustu caya canita? Nung gamitan me ing amanu qng caparalanan at casangcanan at qng e na ustung pangagamit at qng e macariquil nang pigamitan, macanian mu naman ing paquibat caniting cutang.

*

Ing casebian a "Vox populi, vox Dei," maralas yang mipapagcamalian a minunang guinamit ng William ning Malmesbury qng ikalabing-aduang siglu. Dapot iti nang capasiagan minuna yang megamit qng sulat ng Alcuin cang Charlemagne iniang banuang 798.

Pasibayu, o'ini ing cabiluga'na niting capasiagan qng Latin at qng amanung Ingles:

Nec audiendi qui solent dicere, Vox populi, vox Dei, quum tumultuositas vulgi semper insaniae proxima sit.

And those people should not be listening to those who keep saying the voice of the people is the voice of God, since the riotousness of the crowd is always very close to madness.

Queni qng Pampanga, matutucsu na cung isipan a tutu ya ing "Vox populi, vox Dei" agpang qng contecstung misulat qng babo.

*

Ing buri cu mung paintindi ya pin ini: e ta ya cuculung ing metung a amanu o ing metung a capaniualan o capasiagan qng sarili tamu mung capaniualan at pamanalastas caniti pauli na ning babie dang cabaldugan ding amanu qng literal dang cabaldugan. Cailangan ta la namang lauen ding miyayaliuang contecstu da ring amanu at capasiagan ban mas lunto lang istu ring carelang cabaldugan potang ume ta nong gamitan.

*

Bista man libri ing queraclan caring buri tamung pasibayuan qng bie tamu, dapat tamung tandanan a qng pamagpasibayu, dapat mimisip tamu at paquibaluan la ring bagueng dapat tamung gauan qng quecatamung pamagpasibayu, at nung talagang dapat ta yang pasibayuan ing metung a bague.

Dapat tamung tandanan a potang midinan tamung oportunidad magpasibayu, sulitan ta ya ing oportunidad a ita, at gauan ta yang mas masalese ing buri tamung pasibayuan.

Dapat tamung tandanan a qng pamagpasibayu, cailangan yang maguing resulta ing pamagbayu, at qng pamagbayu, cailangan yang mayaquit ing pamagpanibayu.

*

Sana e tamu pairalan ing temaran at tacut at caculangan capanayan ban pilinan tamung pasibayuan ing dapat tamung pasibayuan qng bie tamu. Ing sangcan nung baquet manatili ta na mu nung nucarin tamu uling mas buburianan tamu ing manatili qng seguridad na ning casalucuyan quesa qng posibilidad na ning paintungulan. Nun inia sa't tutucnang ing pamagbayu at e micaca-pamagpanibayu.

O ngeni, nanung bayu ing dapat mayaquit qng pamagpasibayu, pamagbayu, at pamagpanibayu?

Ing maguing paquibat yu munie yang maulagang camasalan a mapaliaring mituru quecayu qng tune dalan a painturu qng tune pamagpasibayu, pamagbayu, at pamagpanibayu


[About the author. Abel D. Soto took up his certificatory double major course in Creative Writing and Performing Arts at Centre for Arts Foundation, Inc. in Quezon City. He also finished the Managing the Arts Program at the Asian Institute of Management in Makati City. He is a resident of Bacolor, Pampanga.]

-Posted: 7:22 AM 6/1/10 | More of this author on eK!
Nextnext