eK! is electronic Kabalen (eksite.com), a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

abel d soto
abel soto ONE OF the many essential principles in Creative Arts that I've learned from different artists who I fortunately had the chance to know and work with is this: "Less is more."

*

If an artist could express himself in a significant and meaningful few, without spending and showing too much of himself, then his chances of being greatly appreciated as a better and a more effective substantial catalyst for creativity also becomes greater as well.

*

Every work of art should always be a product of creative synergy and nothing less.

*

When what an artist possesses for his creative output is less than what s/he is expected to have, then the more s/he should perceive this as an opportunity to prove that he could be more with less, and this could make him/her more than what s/he is.

*

Sa buhay pananampalataya, pag-ibig, at pagkatuto, ito ang totoo: "Kung kailan meron, doon wala; kung kailan wala, doon meron."

*

A great philosopher from the West intellectualized that life is a paradox, that few people understand and a lot of cynics easily accept. However, this truism will continue to remain, until such time when all lies that drown humanity's essence have already been confessed and accepted as "true lies."

*

Gusto kong ibahagi itong isang makabuluhang pangungusap na nabasa ko sa blog ng isang kaibigan, na sa aking palagay ay may ibinubulong (o isinisigaw) na katotohanan: "Hindi lahat ng kuwento, totoo; at hindi lahat ng totoo, puwedeng ikuwento. Kagaya rin ng hindi lahat ng katotohanan ay dapat mong paniwalaan, at hindi lahat ng pinaniniwalaan mo ay katotohanan."

*

Totoong mayroong mga maling akala na maaaring puminsala ng buhay at kinabukasan ng isa o ng maraming nilalang. Kung kaya't sana'y pakaisipin muna natin ang ating mga ibobotong kandidato sa itong darating na ika-sampu ng Mayo upang sa gayon ay mas magkaroon ng linaw ang buhay at kinabukasan ang ating bayan, na matagal na nating inaakalang makakamtan ngunit inaakala lang pala natin ito.

*

Nung e me tutung balu ing quecang tutung pupuntalan, aguiang nanu mang dalan idala na ca qng quecang paintungulan. Nung inia sa't e na tutung macapagmulala nung baquet daca'la ring puliticung maglacbe caring masqui nanung dalan a acquit da ban la mung miras qng carelang buring puntalan at e nung nucarin la talaga dapat munta at nung nucarin do dapat idala ring carelang sasacupan.

*

It is not true that a lot of leaders in our country lack or do not at all have a clear vision. On the contrary, all of them have vision. It's just that their visions are focused only on the wrong direction and that they have poor eyesight for what they should truly see.

*

Kailangan aminin at tanggapin ng isang makatotohanan at makabuluhang manunulat na may mga bagay na kanyang isinusulat na sa pakiramdam niya ay hindi na niya kailanman malalaman o maiintindihan ang kahulugan. Kagaya, halimbawa, ng kung hanggang kailan magiging totoo ang kanyang mga isinulat, o kung may aamin o tatanggap bang manunulat sa katotohanang ito na marami nang nagsulat ngunit walang pumansin at tumanggap.

*

Hanggang kailan ba nananatiling totoo ang katotohanan at hanggang kailan ba nananatiling umuulit ang kasinungalingan? Naitanong ko lang, dahil malimit ko nang marinig at mabasa ang mga ganitong tanong sa panahon natin ngayon na punong-puno ng mga kasinungalingan na pilit na ginagawang katotohanan at mga katotohanang pilit na ginagawang kasinungalingan.

*

Maralas cung aiisip nung pilan la pa caia caring Pilipinu ngeni ring tutung biasing mangutang, lalu na caring maulagang bague a dapat dang icutang. Mapaliaring ditac na la mu, dapot e cu pa milalaco capanaian uling atin pin catutuan a ing ditac dacal ia naman nung atin mu sanang mangangas magumpisang paracalan no ring ditac.


[About the author. Abel D. Soto took up his certificatory double major course in Creative Writing and Performing Arts at Centre for Arts Foundation, Inc. in Quezon City. He also finished the Managing the Arts Program at the Asian Institute of Management in Makati City. He is a resident of Bacolor, Pampanga.]

-Posted: 9:25 AM 4/30/10 | More of this author on eK!
Nextnext