eK! is electronic Kabalen (eksite.com), a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

abel d soto

 

ING SIUALA NA NING PAMAGDILI-DILI

 

Minsan,

ing catajiimican

ya mung bucud siualang

asunis nang tajimic

ning pamagdili-dili,

e ya tutucnang

anggang e ne

asusumpungan

ing musica

qñg calungcutan,

a mipapasiag qñg

macapangaclac a “lalam”

na ning cayang siuala,

a lalasac qñg pasbul

na ning banua…

anggang ining catajimican

mumuli yang

magligtas a calam

a ausan tamung

“PANALANGIN.”

 

  

THE SOUND OF SOLITUDE

 

Sometimes,

silence is

the only sound

solitude could

silently sing,

stopping not

until one discovers

the music

in his melancholy…

echoing its

deafening depth

that reverberates

across the walls

of heaven,

until this silence

becomes one’s

saving grace

that he calls

“PRAYER.”

 

 

ANG TINIG NG PAG-IISA

 

Minsan,

ang katahimikan

ang tanging tinig na

tahimik na naihihimig

ng pag-iisa,

hindi tumitigil

hanggang hindi

nasususmpungan ang

musica sa kalungkutan...

inaalingawngaw ang

nakabibinging lalim

ng kanyang tinig,

na gumigiba sa

pintuan ng langit,

hanggang sa ang katahimikang

ito’y magbagong-anyo

sa isang nagliligtas

na biyaya na kung

tawaging natin ay

“PANALANGIN.”

 

  “Your prayer can be poetry, and poetry can be your prayer.” -Noelani Day

 

 

 PAMAGDILI-DILI

          (metung a figura-poesia)

 

                  Ing

P

A

M

A

G

D

I

L

I

-

D

I

L

I

 

e

                     ya

 

                capilan man

   m

    a

     r

 a

  t

   u

    n

    ,

e

  ya

p

 a

  i

  n

  a

 w

a

,

parati yang

                   qui    mut…

                      qui

 manintun

 sasabi

 manialudsud

                anggang

                 e

              macatupang

                  tucnangan

qñg

   pusu na’t

      bie

ning

metung

a

                 lelangan

ban

canita,

capilan man,

                     e

                  na

                   na

                     tacman

pa

ing

 P

 A

 M

 A

 G

 D

 I

 L

 I

 -

 D

 I

 L

 I

 .

      

        (May 12, 2008/Taguig City)

 

 

PAG-IISA

 

  Ang

    P

   A

   G

   -

   I

   I

   S

   A

     ay

hindi

kailanman

m

 a

  p

   a

    k

     a

      l

       i

       ,

 hindi

 m

  a

   t

    a

     h

    i

   m

  i

 k

 ,

 parating

 nag  lak

    la   bay...

 naghahanap...

 nangungusap...

 nananaliksik...

                hanggang

hindi

ito  

                makasumpong

                           ng

                   tahanan

                sa

                   puso

                       at

                   buhay

                    ng

                isang

  nilalang,

upang

hindi

na

nito

maranasan

                        pang

                   muli

                     ang

   P

   A

   G

   -

   I

   I

   S

                      A

   .

  

(May 12, 2008)

   

   

                 ALONE

           (a concrete poem)

 

A

L

O

N

E

 

i

 s

 

never

static,

 

never

r

 e

  s

   t

  i

 n

g

,

 

It is constantly

in

  m

   o

  t

   i

  o

   n

 

searching

seizing

speaking

 

until it finds

a home

 

in someone’s

heart

 

in someone’s

life

 

so it would

never be

 

A

L

O

N

E

                                                 .

 

                                     (May 12, 2008/Taguig City)
[About the author. Abel D. Soto took up his certificatory double major course in Creative Writing and Performing Arts at Centre for Arts Foundation, Inc. in Quezon City. He also finished the Managing the Arts Program at the Asian Institute of Management in Makati City. He is a resident of Bacolor, Pampanga.]

-Posted: 10:22 AM 10/11/09 | More of this author on eK!
Nextnext