eK! is electronic Kabalen (eksite.com), a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

abel d soto
abel soto ICUA CU ngan ing sinabi na ning tau Magalang qng cayang pequibat caring memuna qng queang sinulat tungcul qng poesiang Capampangan, dapot kening articulo nang Capampangan a ini, lulto a iya, e na naman icua ing sinabi cu quetang meguing puna qng sinulat na.

Mumuna, ing balang talasulat atin yang upaya. At tutung mas mayupaya ya ing pluma quesa qng sandata. Dapot quening upaya at catuliran at carapata' na ning talasulat miapse at mipasiag caring miyayaliua nang opinyun tungcul caring dacal a bague-bague, responsibilidad nang itais pa mu at ilimpi ring susulat na caring miyayaliuang salicsic a misulat at melimbag na ban qng upayang mica-masias lang catatalacaran ding susulat na caring miyayaliuang bague.

Ngana ping Teddy Boy Locsin, Jr.: "Before you sail into the rivers of your opinion, be sure you've sailed into the rivers of facts."

O ala ya mang pinalad a nanu mang magpatune caring queang mangasias a tuligsa qng poesiang Capampangan. And he even had the guts to call our poets "old fools"? Nucarin ing "decency" o respetu na anting talasulat para atulan lang "mangatuang murit" ring poetang Capampangan?

Responsiblidad na ning ninu mang talasulat ing itais no pa mu ring cayang yayapseng opinyun caring salicsic a tutung pigsantungan da na ring dacal a memagaral qng Literaturang Capampangan. E ya mu cabud sasambitlang opinyun ing talasulat caring nanu mang bague a buri nang sambitlan nung e na agyung talacaran ing opinyun nang alang pipagsandigan.

Maya' pa i Spiderman tindana' na ing catutuan a "With great power comes great responsibility." Iya yata, quelinguan na ing responsibilidad a macataid qng upaya na anting metung a responsabli at mabeluan a talasaulat.

Imbut cu para caya ing sana mamasa ya. Nung nucarin, obligasiun na qng sarili na ita bilang responsabling talasulat ing salicsic yang miyayaliuang beluan ban atais na pang lalu ing opinyun na qng Literaturang Capampangan.

Sana basan neng pasibayu ing minuna nang sinulat at pacaintindian ne at namnaman nung nucarin mo penibatan ding piniabi na... at nung ing sinulat na responsabli ya at mabeluan yang casulatan.

E mi lalaco caya anting talasulat ing mamuna ya at magsisti - biru man o ali - uling tutung catuliran na ita, dapot bayu ya sana mamuna, lauen ne pa ing sarili na nung agyu nang sumulat poesia at obra-Literatura qng amanung tatatian na. Lauen na pa sana mu nung ring puna na miglayag na la qng batis da ring catutuan a tatanggapan da ring queraclan a dalubjasa qng pacsang sinulat at susulat na.

E sapat qng ninu mang talasulat ing mamapse nia cabud puna at opinyun a alang pagsantungan at pipagsandigan a catutuan at pegaralan a salicsic a munie tibe at dangalan qng susulat na.

To say that "Capampangan poetry is shallow and narrow" is an example of these "narrow and shallow" opinions that never sailed into the rivers of facts and, therefore, is a blatant insult to responsible and intelligent writing. Matua ne ing talasulat a ini para e na pa balu ing birtud na ning responsibilidad qng upayang macalilip caring quecatamung susulat.

Iquit na caya qng sinulat na ing amanuan co? Nasa cu para caya ing tando ya pa qng milabas na ba' nang mas malino aquit ing queang penibatan. Gauan na sanang obligasyun qng sarili na ing salicsican pa mung ustu ing pacsang susulat na ban canita asabi na ing atin ya pin tune upayang sumulat, a e mu cabud manibatan qng personal a calaya' nang sumulat at mipasiag opinyun, nune macayamut ya qng moral a responsibilidad bilang responsabling memalen.

Luid ca, Papa Osmubal, uling macasulat ca, dapot mas luid ca sana nung macasulat cang responsabli at mabeluan a articulong e da picarine ring quecang calupa mung Capampangan!


[About the author. Abel D. Soto took up his certificatory double major course in Creative Writing and Performing Arts at Centre for Arts Foundation, Inc. in Quezon City. He also finished the Managing the Arts Program at the Asian Institute of Management in Makati City. He is a resident of Bacolor, Pampanga.]

-Posted: 8:47 AM 9/30/09 | More of this author on eK!
WHAT THEY SAY...

Papa Osmubal (of Macau) writes....

Great piece of work there, Kabalen. But one comment-- respect the language. You wrote an essay almost entirely in Kapampangan and yet you could not even give it a Kapampangan title. It is sad to see that. Yes, it could be a strong and effective title to an English essay, but to a Kapampagan piece, I doubt it.

-Posted/Via Email: 2009-10-01 03:06:21 PDTpost Publish your comments...
Nextnext