eK! is electronic Kabalen (eksite.com), a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

abel d soto
abel soto IN ORDER for God to really be grasped and be recognized by humanity, He must introduce Himself as the God who knows how to suffer. God must identify Himself with those who suffer. People who are in pain, for example, will not comprehend a God who is powerful but who cannot do anything to alleviate their sufferings. In this regard, God willingly acquired a human form to be one of us in our pain and sufferings. He entered into the very depth of the mystery of human existence by participating and involving Himself in our experiences as human beings---except in the aspect of sin. This is what the season of Lent is all about: God's manifestation of His great and unconditional love for mankind by being one of us in all aspects except in sin. Lent is all about loving until it hurts, until it hurts more, until it hurts no more.

(Upang ang Diyos ay tunay na yakapin ng sangkatauhan, kailangan Niyang ipakilala ang Kanyang sarili bilang isang Diyos na nakababatid ng paghihirap, ng pagpapakasakit. Kailangan ng Diyos na ipaunawa ang Kanyang sarili doon sa mga nagdurusa. Ang mga taong nagdurusa, halimbawa, ay hindi matatalos ang isang Diyos na makapangyarihan ngunit wala namang magawa upang pagaanin ang pagdurusa ng mga maliliiit. Sa kaliwanagang ito, minabuti ng Diyos na magkatawang-tao at maging isa sa atin sa lahat ng aspeto, maliban sa kasalanan, upang makapiling tayo sa ating mga pagdurusa at paghihirap. Pinasok Niya ang kalaliman ng hiwaga ng pagiging tao upang makiisa sa ating mga karanasan bilang tao---maliban lamang sa kasalanan. Ito ang kahulugan ng Mahal na Araw/Cuaresma: ang pagpapamalas ng Diyos ng Kanyang dakila at wagas na pag-ibig sa sangkatauhan. Ang Mahal na Araw/Cuaresma ay palaging tungkol sa pagmamahal hanggang sa masaktan, hanggang sa mas masaktan pang muli, hanggang sa hindi na masaktan pa.)


[About the author. Abel D. Soto took up his certificatory double major course in Creative Writing and Performing Arts at Centre for Arts Foundation, Inc. in Quezon City. He also finished the Managing the Arts Program at the Asian Institute of Management in Makati City. He is a resident of Bacolor, Pampanga.]

-Posted: 12:24 PM 3/17/09 | More of this author on eK!
Nextnext