eK! is electronic Kabalen (eksite.com), a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

abel d soto
Parating ating sangcan qng balang capaliarian.
Iti ing tuturu na ning metung a casebian.
At potang atalus mu na, deti nang casangcanan,
carin mu pa asabi, susulung na ca beluan.

Dapot mimingat tamu caring quecata'ng tatalusan,
uling e balang beluan, uagas yang cabiasnan,
a tumaid quecatamu qng quecata'ng parasan,
at tutung mie ulaga qng bie sisimsiman.

Iti nang causucan, canacu ya yayampang
caring calupa cung dimut pa mu beluan;
ban qng nasa tamung sumulung cabiasnan,
e ta' misusumpung qng capajamacan.


[About the author. Ing sinulat caniting poesia metung ya caring apu ng Juan Crisostomo "Crissot" C. Soto at miembru ne ning Sapni Ng Crissot Literary and Cultural Foundation. Taga-Sta. Ines, Bacolor ya at atlumpulu't lima neng banua edad. Quinangwa yang one-year certificatory double-major course qng Creative Writing at Performing Arts qng Center for Arts Foundation, Inc. at casalucuya' nang paninapan ing aquit neng pasibayu qng entablado ing metung caring peca-sicat a sarzuela nang "Crissot," ing "Alang Dios!"]

-Posted: 6:00 PM 10/26/08 | More of this author on eK!
Nextnext