eK! is electronic Kabalen (eksite.com), a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

abel d soto
Ding anggang capaliarian

parati lang atin

a catuquing capaliarian,

anti nung macananu

ing balang "bengi"

atin yang "abac"

a manenayang quebaitan.

Piguilan me man at sabatan,

lunto ya pa mu rin at lumaban

anggang e ne sambutan

ing mangaina mung pilubluban,

uling ing uagas a capagnasan

yang susubung qng capanayan.


[About the author. Ing sinulat caniting poesia metung ya caring apu ng Juan Crisostomo "Crissot" C. Soto at miembru ne ning Sapni Ng Crissot Literary and Cultural Foundation. Taga-Sta. Ines, Bacolor ya at atlumpulu't lima neng banua edad. Quinangwa yang one-year certificatory double-major course qng Creative Writing at Performing Arts qng Center for Arts Foundation, Inc. at casalucuya' nang paninapan ing aquit neng pasibayu qng entablado ing metung caring peca-sicat a sarzuela nang "Crissot," ing "Alang Dios!"]

-Posted: 10:17 AM 8/2/08 | More of this author on eK!
Nextnext