eK! is electronic Kabalen, a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

papa osmubal
oscar balajadia MISAN A aldo (oneng malambat nang milyari ini, uling balu ku ala ke pa kanitang anak ning abe ku) kaibat-ibat kung megdilu. Pelangiyan ke ing buwak ku. Kaybat kabud sinabit ke ing penamulis ku keng salamin. Makanyan yang mitakpan ing salamin. Mipagulisak ya ampong mengapamulala ing kayabe ku anyang ikit na ing depat ku. Memalagwa yang milayi palapit kanaku, kabud inigut neng leko ing panamulis a tatabing keng salamin.

"Bakit? Nanu wari ing gewa ku?" akung kinutang. Mengapamulala ku. Kinabag ku salu ampong mengalambut. Melunus ku keng sarili ku keng pangabigla ku. Balaku mo sa kanyan nanu na ing milyari. Menigsu naku mung sinigpo milaying makalubas palwal keng bale. Tula ra sana reng sablang manakit kanako.

Ngeni pala keng paniwalan da reng Isik (Kantones ing buri kung sabiyan) patse tikpan me ing salamin, buri nang sabyan atin mate o kamamate kareng kamaganak mu o katubale. O pota kanu ika pa ing mapalyaring mawala.

"Makananu ita?" akung pasibayung kinutang. Kakapak ku baba uling karimlan kanita kaybat e ku pa mekapagmalan. Dapot ing kapak ning baba ku e dala ning dimla, nung e dala ning karug salu.

Kasi pin kanu patse ing tawu lalawen me (kalupa na mo neng lalawen me keng salamin) kaybat e me ikit ing lupa na o kabud e me ikit limbug ya keng panlalawe mu, buri nang sabyan ala ne keti, mayangu ne biye. Kasabi na nini mengilabut ku. Uling atin ya palang malalam a kabaldugan kareng Isik ing depat kung ita.

E ku mu naman balu nung ini paniwalan taya keng kekatamu, makanyan man king reng pengari ku mayariya lang bina, e ke pa dimdam karela ining paniwalan na ning abe kung ini. Anya isipan ku e taya paniwalan ini, ne?

Atin tamu namang paniwalan a kayawig na nini. Itang patse kanu lalawan me ing tawu kaybat eme ikit ing buntuk na, ing tawung ini malapit ne mung mate.

Laganas a mangatuwang bangsa atin lang paniwalan a mayayawus ariya ampong kasebyan ngeni. Deng ariya ampong kasebyan ila reng sasandalan da ampong tutukyan deng tawu kanita uling ing matas a belwan ngeni e ra pa balu kanita. Ila reng tutuntunan da keng pangimut da ampong panugali. Deng ariya ampong kasebyan ila reng paralan kanita bangkanita reng tawu inyang minunang panawun apatunud de ing karelang yatu ampong bumye lang masalese a ala lang isipan makasabagal keng biye ra. Sawup lang maragul deng ariya ampong kasebyan kanita karela, uling reni meging lang dalan bangkanita ayiwasan do reng daratang a signus ampong nanu man marok a malyaring marapat ampong bangkanita abalu re ing galo ning yatu ampong deng keganaganang makapadurut karela.

Uling ikatamung Kapangpangan (Kapampangan) matuwa tamung bangsa, dakal tamu mu naman paniwalan a ariya kanita, ampong mapilan kareni miras la angga keng panawun tamu. Angga ngeni paniwalan ta la reni.

Manintun kang pekamayariyang tawu keng labuwad tamu alang tumwas-sumambut keng Indu ku. Nanu mu atin yang malyaring itayid a ariya ampong kasebyan. Malati ku pa kanita anyang minunan kung mimulat kareng ari-ariya. Ketang bale da reng misusumangid kung apu ampong ingkung mengaragul la reng pengari ku kareng ariya ampong kasebiyan, dapot yaku uling makabayu ku isip, dakal kareng ariya mi keng kekami kanita akalinguwan ku na la.

O reni reng mapilan a agaganaka ku pang paniwalan mi kanita:


Makatakap yang ulap ing Bunduk Arayat

Ing Magalang metung kareng aduwang balen a pitatalakaran ning Bunduk Arayat. Ya ing sangkan ini o bat deng tawu Magalang dakal la bage panwalan a makadikil keng bunduk a ita. Metung ne ing patse kanu makatakap yang ulap ing Bunduk Arayat, muran. Wa pin, anyang malati ku tutung malilyari ini. Anya patse babasle kami, kaybat ikit mi neng makatakap ulap ing Bunduk Arayat, mamalagwa nakeng muli uling balu ming mirasan keng uran keng dalan nung migpate-pate keng lalakad balamung masalang bulan keng dalan. Deng tawu kekami bayu la lumwal bale lawan de ing Bunduk Arayat. Nung ikit deng makatakap ulap ing bunduk, mamitbit na lang payung uling balu ra mirasan lang uran keng dalan.


Masali ing paninda

Anyang malati ku marakal kareng pisan ku, bapa ampong dara atin lang tindahan keng palengki ning Magalang. Kanita paniwalan da reng taga-Magalang a patse ating matwang babayi o matwang lalaking bitasang e ra kakilala ampong bitasang e ra pa ikit misan man deng tawu palengki, buri nang sabyang tinipa ya Bunduk Arayat i Apung Sinukwan. Itang matuwang manyaling ita (i Apung Sinukwan pin) neng kayi kanu atin yang kayabe mangalagung dalaga a ila kanu reng anak na. Ketang pisalwanan na ketang aldong ita dakal lang manyali, nung pekirungutan neng masalese nitang magtinda. Ngeni naman nung migmaymut ka't e me pekirungutan masalese, masirang alang manyali keng kekang paninda, ing marok na pa pota atin marok a malyari keka. Ngeni naman reng aliwa paniwalan da patse tinipa ya keng kabalenan i Apung Sinukwan, masali ngan ing paninda.


Pasyuk ka bang datang ing angin

Panwalan da reng tawu kekami, lalu na patse mapaling-mapali ya aslag ing aldo't tutung malisangan, magpasyuk ka bangkanita kanu datang ing angin.


Manunu ka

Ing pamatakut dang agad deng mangatuwa kekami anyang mangalatati kami bankanita matudtud ke neng gatpanapun itang manunu ka kanu. Den pa naman nunu ken lang gulut-gulut bale, lalam-lalam tanaman, kareng mula, ampong kareng marangle la kanu maratun. Kareni ke pa naman bisang mumuntang mamyalung. Anya reng matwa pamatakutan dakami, bankanita e ke lalawut, nung e matudtud kami. Ngeni balu ta na man a gawa yang Kastila ing paniwalan tamung nunu. Ing "nunu" mayap ya kekatamu bayu la dinatang deng Kastila. Gewa reng marok ing nunu reng Kastila uling e kanu Kristiyanung kaisipan.


E me sasakub ing sanduk o sensi

Nung buri meng migiligit ampong saskup salu itang miyangu-biye kung tatang, isakub me ing sanduk o kaya ing sensi keng dulang. E ku sablang balu nung bakit. Dakal la kabaldugan a babye reng taga kekami keng ariyang ini. Metung ne ing balamu kanu gagapang ka. Ing gagapang asneng katsura kabaldugan kareng tawu kekami: ing kabaldugan na kakaluluwan, kasakitan. E wari kerakalan kareng magpalimus gapang-gapang la kareng palengki? Anya patse gumapang ka, ngara pin, balamu pekamasakit neng dili ing kabilyan mu. Metung pa reng sensi ampong sanduk, uling pilulanan lang pamangan den. Nung sekub me ing sensi o sanduk keng dulang, mangabaldugan a bubulus ampong miyuyugse ing pamangan. Ing buri nang sabyan e mu buring tuknang ing pamangan keng pibale-bale mu, bubulus mu, ugse mu.


E ka sasakab matudtud

E ra tutung buri reng mangatuwa keta kekami keng Magalang a matudtud kang makasakab. Buri na kanung sabyang ating maragul a sigalut (o gera). Pablasang deng mangatuwa tamu denasan da itang sasakab la rugu ketang panawun ning Kadwang Pangmeto-yatung Sigalut (World War 2), anya dela ra keng isip dang patse makasakab ka ating sigalut o gulu.


E ka matudtud kabuntukan me ing pasbul

Patse papalub de ing makakabawung a bangke keng pantsun, mumuna ya buntuk. Ing buntuk kanu ing mumunang papalub keng pantsun, a kalupa na ne man ning mibabayit a mumuna ya mu naman a buntuk luluwal (maliban namu kareng awsan tamung suwi a mumuna la bitis mibabayit, oneng malagad namang malilyari ini). Ing pangamate kalupa ne ning pangabayit. Mumuna ka buntuk mibayit linwal keti yatu, mumuna ka mu naman buntuk a lungub keng aliwang biye pangamate mu, anya potang palub de ing bangke keng pantsun (uling reng pantsun kareng kutkutan kanita patung-patung la, palub me mu kareng busbus da ing kabawung, e na kalupa ngeni a atin tamung awsan a "memorial" a kulkul la reng gagamitan patse mangutkut lang mete). Ini ing sangkan obat deng mangatuwa e ra buring matudtud kang ing kabuntukan mu ing pasbul. Balamu kanu mete kang papalub da keng pantsun. Ing pekabasbul ya ing pekabusbus o bunganga ning pantsun.


E me papatung ing pinggan mung pipanganan keng metung pang pinggan

Ini naman buri na kanung sabyan makapakiyasawa kang makatadwa. Ngeni nung atlu no mang pinggan deng pipatung-patung mu, makapakyasawa kang makatatlu. Kabang darakal la reng pipatung-patung mung pinggan a pipanganan, darakal la reng maging malyari mung ayasawa.


E ka mamangan keng madalumdum

Patse kanu sinubu kang madalumdum patse bigla-bigla lang mitda reng sulu o paritan, kaybat e ka tinuknang mengan, subuwanan da ka kanu reng mete. Ngara naman deng aliwang e mamintu kareng mangatuwa, sasabyan da kanu ita bangkanita e me mu kakanan ing ulam na ning kasiping mung mamangan. E ku balu ne? Oneng yaku atin kung pisan kanita a alang gewa nung e panenayan nong matda reng sulu bankanita panakon na ing ulam ku.


E ka maggaga-gaga

Atin kanung mate patse maggaga-gaga ka. O kaya balamu kanu atin kang panenanyan mate. Anya tutung e ra buri reng mangatuwa kekami ing atin la akakit maggaga-gaga.


E me tutuldu ing talnanan ning sanduk o sensi kaninu man

Buri na kanung sabyan nini matako ya ing tutuldu ning sanduk o sensi, uling makasadya yang tambing ini kaya bankanita sanduk neng sanduk keng pamangan. Tatako ya kanu ing tutuldu ning talnanan ning sanduk o sensi. Anya patse kebit me ing sensi o sanduk keng dulang dapat kanu ala yang tutuldu ing kayang talnanan kareng ninu man a atsu a mamangan-makapadurut keng dulang.


E la mipanyindatun deng asu

Patse kanu reng asu e la mipayindatun, atin la kanung akakit a e tamu akakit o kaya kanu ating malyaring marok: mapalyaring ating sakit kareng kabale yu, atin lang akakit marok a kaladuwa o multu malapit keng bale yu, o kaya atin kanung malapit namung mamun o miyangu biye kareng keng pibale-bale yu. Patse e la mipayindatun deng asu, makamaragul a signus kalupa na mo ning ayun. Tutu pin reng asu ampo reng aliwang lalang atin lang masikan a panamdam kesa kekatamung tawu. Balu ra patse ating daratang a ayun, balu rang balu uling masikan la panamdam.


Apaninap keng mete ya

Patse kanu atin kang apaninap a mete, itang tawung apaninap mung ita kakaba ya mo kanu biye.


Suwi ya

Ing kanung metung a suwi (o ing tawung mumuna bitis anyang mibayit ya) biyasa ya kanung manilut kareng meduwi. Apisan ne mu kanu ing batal mu nung meduwi ka, tambing milako ya ing makatusuk a duwi keng akmulan mu.


Payilut me keng pusa

Nung kanung meduwi ka payapis me kanu keng pusa ing batal mu (reng aliwa pin atin ya pang bilang ing apis ning pusa, e ku na mu balu nung pilan) bankanita kanu milako ya ing duwing tutusuk keng akmulan mu. Ini paniwalan da uli na kanu reng pusa e la maduduwi dapot asnalang kapamangan duwi-duwi.


Menabu ya ing kutsara o tinidur

Patse mo kanu menabu la reng kutsara ampong tinidur ating datang a bisita. Nung kutsara ya ing menabu, babayi ya ing datang. Nung tinidur ne man, lalaki ya kanu ing datang.


E me lalakbangan ing matudtud

Marok kanung lalakbangan ya ing matudtud. O bat marok ing lalakbangan ya ing matudtud e tutung malino kanaku. Deng aliwa kekami sasabyan da naman ing buri na kanung sabyan kukuyad ya biye ing tawung likbangan mung matudtud.


E me lalakbangan ing matudtud a bingut o anak

Ing naman kanung matudtud a bingut o anak, patse likbangan me, dagul ya mo kanung salunero (sakitin). Deng aliwa naman sasabiyan da dagul ya mo kanung masyas a buntuk. O reng namang aliwa sabyan da e dagul masalese ing bingut o anak, nung e magutut ya rugu.


Pakanan daka reng mete

Patse kanu atin kang ikit pamangan a manyaman keng bale yu dapot sablang ala naman kareng katubale mung menge (mengabit) o miglutu keng pamangan a ita, buri nang sabyan kanu reng mete ila reng mengabit keng pamangan a ita. Ngeni itang makapangan keng pamangan a ita mamilang neng panawun na uling buri na kanung sabyan malapit ne mung mate anya agkatan dane reng aliwang miyangu-biye.


Lakbang la reng anak keng babo kabawung

E ku sablang akuwa ing buri nang sabyan nini. Mangalati kaming sipunan anyang mewala la biye reng mingapba kung ingkung. Bayu ro kitkut, ikaming sipunan linakbang dakami kareng kabawung da reng ingkung ku. Buri na yata kanung sabyan itang bankanita e ra kami puntalan. Gewa ra ita bangkanita kanu reng kaladuwa ra o multu e la makiyalung kekami.


Magmalan kang malutu

E ku balu ne, oneng patse atin ka kanung kakilalang mete o kaya bangkanita e ra ka multuwan, mamiblas kang malutu. E ra kanu buri reng multu o reng mete ing malutu. Anya maragul a pisasabyan patse mekipagnugut kang makamalutu malan.


Kambubulag o mariposa keng bale

Kaladuwa ne mo kanu ning metung mung kakilala o kamaganak ing metung a kambubulag a mipapalub keng bale mu. Ini kanu buri nang sabyan ating mete kareng kakilala mu o kamaganak.


E la piyayarap deng pasbul

Neng pagawa kang bale naman e mayap kanung atin pasbul a mitutulid. E kanu mayap. Atin kanu kareng tuknang keng baleng ita a maging saluneru (sakitin) o kaya ing marok pa atin maranun mate. Makaramalas kanung ating mitutulid pasbul keng kilub bale.


Tulang susulapo mababa

Patse kanu reng tulang susulapo lang mababa, buri na kanung sabyan muran o kaya masikan ing daratang a uran.


E ka magsalukbaba

Patse makasalukbaba ka mangabaldugan kanung lalako mu o sasagkan ing keganaganang mangasanting a dapat datang ampong mike keng pamibiye-biye mu. E mu kanu buring mika-biyaya ka, sasabatan mu ing kalam.


E ka magtumayla (magkanta) keng arapan ning kalang pipaglutuwan

Sasabyan da nung kanung magtumayla (mag-ele) ka keng arapan ning pipaglutuwan maranun ka kanung makapakyasawa ampong maranun kang mabalu.


E ka matudtud maranup

Nung metudtud ka kanung maranup e mu kanu balu potang malakak na ka munta ya keng pipaglutuwan ing kaladuwa mu kaybat mangalug yang pamangan. Ini marok uling patse likwan naka ning kaladwa mapalyaring e ne mibalik pasibayu, anya mate ka, e na ka migising. Balamu itang awsan dang bangungut, ne?


E ka mamalis bengi

Papalwal mung papalisan ing biyaya o kalam (suwerti o grasya) nung kanung mamalis kang bengi. E ku balu, oneng ini pota gawa-gawa re mu reng kosyang (reliyosa) uling e ra buring gugunyat ka neng benging manalangin la. Buri ra manalangin la reng tawu, e ro buring gugunyat, lalu na neng orasyun, anya mapalyaring gewa re ing kasebyan a ini.


Misanipan ku

Patse misanipan ka neng mamangan ka o miminup, buri na mo kanung sabyan atin mekaganaka keka.


Sandukan me atsan

Nung dakal ka pengan ampong asna kang kabsing-kabsi, malapit naka mu kanung mayimpatsu. Nung milyari ini sandukan me kanu ing atsan mu, kaybat mipayindatun ka ampong mipasno. Kaba kanung sasandukan me ing atsan mu, dapat kanung tutunggen mo lagyu reng kakilala mu, ini kanu mangabaldugan a babye mu ampong dadake ing pengan mu karela. Anya kabang sasandukan me ing atsan mu mababawas kanu ing pengan mu o ing kabsi mu.


Malilili

Melili ka? Dudurut kang e mu balu ing pupuntalan mu anggiyan pang balu meng balu ing lugal a pidudurutan mo? Bankanita kanu e malyari ini ampong e ka malili, baligtad me ing imalan mu.


Idurut la reng pinggan

Misakab ka kanu nung lumuwal ka keng bale a mamangan la pa reng katubale mu. Ngeni nung tutung kailangan mako ka anggiyan pang mamangan la pa, dapat do kanung idurut deng pinggan da bangkanita e ka misakab, mitakid o nanu man e masanting a malyari keka keng dalan.


E ka papalatak

Nung papalatak ka makaramalas kanu. Lalako mu kanu ing kalam o biyaya (grasya o suwerti) nung papalatak ka.


Sabit la reng pusad

Maranun ya kanung kumayap ing pusad ning anak nung isabit me ing pipututan nang pusad keng bubung o barakilan ning bale. Ini kanu mangabaldugan mu naman a makatayid yang pane ing biye ning anak keng pibale-bale na. Ikaming mikakapatad mamagaral nakami kanita pakasabit la pa retang kakaming pusad kareng barakilan mi ampong bubungan kaybat ing indu mi balu na pa nung sanu la reng sablang pusad da reng sablang balang metung kekami. Ayli-ayli nakami mung mikakapatad patse akakit mi la kanita reta.


Pagulis la reng gutli

Patse kanu mikagutli ka ampong galis, pagulis mu la. Buri nang sabyan reng mangulis (a kerakalan albularyu la), gagamit lang karayum kaybat gulisan de ing balat mu nung nukarin atin kang gutli o galis. Buri na kanung sabyan reng gutli o galis e la kumalat, e la lumwal keng pigulisan na ning mangulis. Kaybat reng gutli o galis a megulis o mekulung ketang gulis, sablang e no mikalat, nung e kumayap la pa.


Mangan pansit

Patse kanu aldo kebayitan mu magtawu kang pansit. Mangakaba ing pansit, anya buri na kanung sabyan kumaba ka biye.


Mebalbal ya ing pinggan

Reng mangatuwa kekami (lalu na patse atin mete), patse atin mebalbal a pinggan, dapat mamalbal ka pang metung. Kapiyasawanan lang kaladuwa. Buri nang sabyan ing mete managkat yang aliwang kaladwang akayabe na. Anya patse memalbal ka pang metung buri na kanung sabyan binye me ing kayabe nang kaladwa, anya kareng katubale yu o kakilalang buri nang ituki, e na nala atuki anya kumaba la pa biye reni.


E ka lalapit keng mete nung atin kang sugat

Manganyaya ya kanu kaybat lumbat ya pang e kumayap. Anya keta kekami potang atin lang buburul a mete, lalawut kami nung atin keng sugat.


Mete bayung tawu o dalaga

Patse keng lugal yu atin dalagang mete, paniwalan da keta kekami a atin mu naman kanung bayung-tawung mate. O kaya nung atin naman bayung-tawung mete, atin mu naman dalagang mate. Deni kanu mitulid la pusad o mitulid la kaladwa. Nung e la mo kanu mete, ila reng miyasawa.


Salapi ya

Masuwerti ya mo kanu ing tawung salapi uli ning tanda ne kanu ning sobra-sobra ing kalam o biyayang tanggapan ini. Tsa-pulu la taliri reng tawu, nung salapi ka atin kang labing-metung o mapalyari pang labing-aduwa, tanda ning migit ing atanggap mu kesa kareng aliwang kerakalan a tawu.


Balatan ya

Ini ing matsura. Uling nung reng salapi maswerti la, malas no man kanu reng atin balat.


Mete ya kuku

Ing mete kukung tawu metung yang tawung alang balung gawan keng biye na o kaya malas ya. Ing mete kuku e ne balung ipadurut ing biye na.


Mabsi ka dapat (nung mananam ka)

Reng tatanam (dudulung kareng marangle o ortelanu) keng kekami sasabyan dang pane a dapat kanu mabsi ka nung bububud kang mais o tatanam kang kamuti bankanita kanu malaman la ampong mangaragul deng bunga da reng mais ampong kamuting tatanam.


Manggatal ya buldit

Bayu yang kasebyan ini. Uling balu tamung megawa ining kasebyan a ini ketang panawun a mikalat la reng Isik (Intsik) keng kekatamu. Patse kanu manggatal ka buldit, atin mete Isik (Intsik).


Atin yang limpuyu

Deng limpuyu miyaliwa la kabaldugan nung nu la man makabili keng katawan. Nung atin kang limpuyu keng labi o malapit keng asbuk, madaldal ka kanu ampong matabil. Nung malapit ne man keng mata, mapanyilip ka kanu. Nung keng bitis ne man, palakad ka kanu.


Aduwa ya pulu-pulu

Nung adwa ka kanu pulu-pulu masyas ka buntuk, asnaka kanung kalokuwan.


Kagli

Deng kanung bayung mabuktuk kakagli la, mamita lang bage asnang kasakit panintunan kaybat nong kaburing manisig maslam. Neng kayi ing kakagli bisa yang biyabas, dinan meng biyabas, e na no man buri, uling buri na kanu biyabas ibat keng aliwang balen. Neng kayi bisa yang duwat, dinan me, e na no man buri, uli kanung buri na maputing duwat. Reng tawung makapadurut keng metung a kakagli malyari nong pangagliyan: kabud namu kasaman ne ing metung a tawu ampong tutung e ne buring akakit, o kaya asneng kaburing-kaburi keng metung a tawu pamanintunan ne. Deng mu yatang babayi keng Pilipinas deng kakagli, uling deng kayabe kung ibat Kanada, Amerika ampong Gran Britanya sasabyan da ala kanu ita kareng bansa ra.


Miyawa yang kagli

Makayawa mu naman kanu ing kagli. Nung miyawa kang kagli, daramdaman mung paltudturan ka, pane kang mitutundu, asnakang kaburing manisig maslam. Bang kanung milako ini dapat ilutan naka ning mekayawang kagli keka. Apisan na ka mu o kaya dinan neng wawa na ing taliri na kaybat iyapis ne king kanuwan mu, milako na ing kagli mu.


Malpa ing nasi

Patse kakalpa ing tutun mung nasi kailangan kanu mangabit kang asin keng babo ning takap ning pisisiyangan mu. Patse gewa mu ini santing ing sisiyang mung nasi.


E ko manisig bengi

E ku balu nung nanu ing e ra buri reng mangatuwa keta kekami obat e ra kami buring manisig (mamangan maslam a bungang tanaman) patse bengi.


Magdilung patse bengi

Makalanyo daya kanu ing magdilung bengi.


Marok a paninap

Patse kanu maninap kang marok, baligtad la reng susulud mung malan o kaya reng punda ra reng ulunan mu. E ku balu nung ninu ing sinabi kanaku kanini oneng atatandanan ke pa.


E la pupuntukan deng ulunan

Mikamaragul a sigalut (gera) nung kanung pupuntukan mo reng ulun (ulunan). Pota anyang panawun ning Kadwang Pangmeto-yatung Sigalut (World War 2) o pota anyang lalabanan do reng Kastila, patse lalawut la ampong bisang salikut deng minuna kekatamu, miyaliwang mangabayat ing pupuntukan dang darala kareng pisasalikutan da, anya mikabit keng isip dang ing mamuntuk bage na e mu naman dapat puntukan mangabaldugan sigalut o mika-sigalut (gera o gulung maragul).


Alitaptap

Atin kanung makabante kapri nung nukarin atin alitaptap. Ngeni naman ketang babanten ning kapring ita, atin kanung maragul a kayamanan a makasalikut.


Mipakaba ya ining pisasabyan, anya pututan ku ne pa keni, makanyan man dakal ku tutung buri pang itayid. Keng tutuki lawan ku nung malyari ke pang isundu ining pisasabyan a ini uling atin ku pang balung ariya ampong kasebyan da reng mangatuwa keta kekami, lalu na ing indu ku. O reng talabasa pota atin lang buring idagdag keng pisasabyan dikil kareng ariya ampong kasebyan, o kaya pota atin lang buring sabyan keng nanu man sinulat ku keni a e makatuntun keng katutuwan o keng paniwalan tamu, maragul pung sawup ing iduwang yu iti. O pota atin lang kasebyan o ariya a balu ra a reng aliwa naman kekatamu e ro balu o akalinguwan da na la, iduwang yo pu keti reti.


[About the author. Papa Osmubal is Oscar Balajadia of Magalang (Well, don't get fooled by that name), now a Macau resident (Sorry, where?) and married to a Chinese local (How? How come? Why?). He has been a Catholic seminarian (OK, he once opened a book at an exam in Latin and Romance Languages---but who in frigging hell did not?), a Catholic missionary (Oh, the rosary is the answer to our country's economic problems and to your alcoholism and addiction to nicotine!), a bookstore staffer (Yes, sir, listen here, we know it is urgent, so your book is on its way from Guangzhou and will be here in 8 months!), a librarian (Oh, it's Friday the 13th and I am not putting 666 as Dewey call number on this bloody book!), and a teaching assistant (OK, pal, I know you prepared for the exams so I will check and mark them!). He is currently a teacher (yawn) and has an M.A. in English Studies (yawn even more, nod off, and then snore) from the University of Macau (sorry again, where?).]

-Posted: 12:12 PM 8/24/08 | More of this author on eK!
Nextnext