eK! is electronic Kabalen, a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

jason paul c. laxamana
jason paul c laxamana KA-21 ning Setyembri, 2017

Pakamalan kung Indu at Ibpa,

Gewa ke ing sulat a ini inyang 15 kung banua. Effective ya mu banuang iti (2017) ing sulat ku kasi marine kong sabian kekayu ring makatuki inyang baintau ku pa mu. Nung maranun yo mung abalu, inta e na ku kilung Papa king kuartu, at inta e ne bebang Ima ing bakal ku? Pota pa pin sa pelayasan yu ku king bale. Dapot ngeni, matua na ku't talasawa; siguru naman OK nong ibuyangyang deni.

Mangamal kung pengari, e ko paybunsul king iyamanu ku. E ku naman kasalanan. E ku sasaryan; kabud na mu meganap. Siguru binalak na ngan ning Indung Tibuan. Pakisuri pa mu ing kekong prisyun at siknangan yu ing lub yu. Nung e ko pa minum bitamina, ita pa mu ing daptan yu. Pota kasi kumaskup ko salu at mangalagas ko buak.

Indu't Ibpa, king lagyu ning katutuan, kakung sasabian—Grade 3 ku inyang minuna kung memulagat king sex.

Saguli! Mangisnawa ko pa mu. E mangabaldugan itang mekipangatawan ku inyang Grade 3. Ikayu naman, kang Misis ku minunang mekasubuk. Ing buri kung sabian, mikamale ku (at meging mayusisang bagya) tungkul king sex inyang Grade 3 ku.

Ing pigmulan nini inyang mamialung ku king mula anti mong anak a malati. Sinilip ku king awang ning kuartu nang Darang Irma. Balu yu ing abatiawan ku? Makalukluk ya i Bapang Gary king kama kabang mipanuma lang manyaman detang lalaki at babai... king TV. King kaladua ning pamanusisa, mekialbe na ku mung palihim kayagnan nang Bapa. E na balung e ya magdilidili king kayang pamanalbe.

Karas Grade 4, dinakal ku pa kabaluan ibat karing kaklasi ku, pelalu na kari Reynielle at Steven. Deta, ila pin ding pekamabalu kung kaklasi tungkul king sex king elementarya. Nanunanung salita ing pepakilala da e mu kaku nune pati karing kaklasi ku, anti mo kayi... e ku na mu sasabian. Balu yu na. Sex terms. Detang yausan dang colloquial. E retang pang-syensya.

Karela meging masala kanakung ing male reproductive organ luluban ne ing female reproductive organ potang mipanginyud la. E ku naman isip-isipan na atin palang malilyaring makanita! Bala ku sa kabud mu kupal ing lulub kalual king baril ning lalaki. Makanita pa man, e pa rin kumpletu ing kabiasnan ku tungkul king sex. Salamat king Ginu, atin pang High School.

Masalese ko pa panamdaman, kanakung pengari? E ye sa pikakarine ing kekong malugud a anak at e yu sa pagsisian ing pamagparagul yu kanaku. E ko migaganaka. Responsabli kung baintau kanita; e linub king isip ku ing sumubuk. "With Distinction" ku pa mu ibat Grade 5 anggang Grade 6, atatandanan yu? Mangabaldugan mung ing pamagaral pa mu rin ing kanakung bubulusan oras. Ding berding bage, malati la mung dake ning kanakung biye kanita. At saka angga ku mung lawe kanita; e ku pignasan ing makatalan.

Paynawa ta pa mung bagya. Agyu yu pa? OK. Dintang ing mumunang banua ning high school.

E ku kasalanan, pengari, ing mikamestru ku king Philippine History a alang marine magsambitlang bagebage tungkul king sex at pornography. Lakuas na kung mitas kabaluan. Kaya ku mu abalung malilyari pala ing yausan dang anal sex. "Nakahiligan na nilang mag-alkansya," ngana pa.

E ke mu rin akalinguan itang mestra ku king Computer. Ing pamagmasala na, ambuski mangabiran king istilung "formal sex education," mekadagdag pang lakuas king balu ku tungkul king yatu ring makatua. Nung ali kaya, e ku abalu kabang maranun ing akmulan da pala ring aliwang babai! Mepakilala ya mu rin kaku ing salitang "oral sex," dapot balu ku ne ing konseptu kanita pa.

Oyni ing e ku maibug kalinguan. Kilala ye pa i Warren? Minta ke kanita ring kaklasi ku (samut lalaki at babai) ketang bale na bang magsaneng Ibong Adarna. Inyang atuklas nang Warren ala lu ring pengari na karela, kinumpul ke ketang silid na at menalbe keng Jungle Heat. Wa, aku ing pekamasigi king TV, oneng malabug ku kasi mata kanita e. Aparti kanita, ala na kung aliwang sangkan nung bakit aku ing pekamasigi. Kasalanan yu—atnang kalambat bayu yu ku seling salamin pangmata.

Masala ku pang atatandanan. Keganaganang mata makatalikala keng makapalage nung nu magaganap itang pamipangatawan lele ning swimming pool. Atin kekami titiman la; ring aliwa "yuck" ngada; ding aliwa naman bagya da mu kapad; ding aliwa naman agyang kulaitan mo balugbug e da ka siguru pansinan. Oyni ing ipagmaragul yu king anak yu: menalbe ku mu pauli ning manalbe la ngan kasi. Ala nang aliwa pang sangkan, o pengari kung saslag king madalumdum a labuad. Ambuski pa istudyanti kung atin kakatasan gradu, itang maging-Valedictorian mi high school kayabe miya mu rin.

Kayi agya'pang samut keng lalaki at babai, alang milyaring mala, pangaku. Alang sampagang biglang midugpan buanbuan; alang maputing papil a biglang mitalamsikan tinta; alang burak a biglang mesarul. At e ku mu rin meging inspiradung makipag-premarital sex. Masanting ing balu ku ing ustu, e wari? Paniwala ku kasi kanita, ing sex, dapat daptan ke king ustung panaun at karinan abe ing ustung tau. Ikua yu?

Ay Ginu ku, keluatan, minyampukaki ku pa lalu balu. Kabang kakabus ing panaun, nanunanu na ing mekalub king kamalayan ku—mekapitung siam (69), sarul (wheelbarrow), titlu (threesome), tiapat (foursome), pamagbulasisi ning babai, "pangasuku ning nyaman" (orgasm), at aliwa pa.

Ing tuknangan nang Warren pasibayu yang meging pipanalben pelikula inyang ing grupu mi gagawa lang backdrop para king Florante at Laura inyang Kaduang Banua. Ing pekabatuin nitang pelikula i Britney Spears—ali, kawangis ne mu.

Intindian yu, Ima at Tatang, na e ku panintunan ing makanini. Ati lu mu talaga king kakung paligid. E ku agresibu. Atin ko mu rin bagyang kasalanan; misan kasi, mipasubung kung manalbe Sutla uling ikit ke mu kabud king lansena yu.

Inyang kayi, bayu ku linub College, atumaran keng alben ing Viva Hot Babes king pirated VCD, ali uling seliwan ke, nune uling atin kung kaklasing babaing sinali para alben king outing ning barkada mi (angga ngeni e ku balu o't keibugnan neng alben ita). E ku pa kelinguan nung makananu milang pigtisti ring salimpapong susu nang Maui Taylor uling lupa lang bolang pang-bowling a kule balat tau. Kayi ring susu nang Katya Santos naman, makalolo la. Ula mi pin, dalaga yang inda. Aganaka mila pin ding susu nang Regine Velasquez e.

Samanta atin ke mu rin kaklasing ating pelikulang Sex Drive king pirated VCD. Pepandam ne kaku (a selikut ku kilub ning kakung College application form envelope king lagyu ning seguridad). Makanita pa man e ku ne ilben uling putut la karetang mapaling eksena. E na ku man bisang manyayang oras.

Atin mu rin forum king Internet, "Sex and Intimacy" ya lagyu. Dakal ku rin akulkul a kabiasnan keta. Ing kabaluan keta bala mu bunga la mung pun a malaguang agtalan. Kayi ala pang Dios a tatanud at kamamalung sisitsit.

King panlawe ku dapat yu kung ipagmaragul kasi e ku mebaluktut isip karetang sablang abalu ku. Ala kung diptanan harrassment at e ku mikaibug a gawan ita. Ing pamagaral ku at ding pangarap ku pa mu rin ding kanakung inuna, ali?

Nung lub yu mu kanita, ayus mu kaku ing mipamiru tamung adult jokes ampong mipangamanu tamung masalese tungkul king sex. Kasi balu ku na; e ku naman buri ing pamalatkayung kunyari mo inosenti ku. Responsabli na ku man. Ing isip ku pa mu rin ing manibala karing kakung pangimut. Ima, Tatang, kasalese yu kung peparagul! O't naman mo luban ku ing kalokuan?

Atin pa pin bengi kanita na e ku mipatudtud kayi lipat-lipat kung channel king TV. Kayi atin kung asusuliapan a pangmatuang palage wangis da ring king Wowow (atuklas ko reta inyang Grade 4 ku pa). E ku man maniglo. Mas buri ko pa pin detang seryosung pelikula, National Geographic, cartoon, drama, ampong MTV. King maranun kung pangabilad karing yausan da mong pangmatua, sinawa na ku mu rin. Normal na la mung anting palage king Cartoon Network. Me-demystify na la inya e ku no paniglon. Ali?

Oneng dapat kung aminan, mekabasa na kung pangmatuang magasin—( malating dake ring) Cosmopolitan, FHM, at aliwa pa. Dapot nanu ing sangkan? Ali uling buri kong basan, nune uling ati lu. Simpli. Itang paboritu ming kapean king Balibago reta ring parati nang makalele a magasin, inya ala kung pagpilian kanita. Nung mipaytagun ala lu keta, e na ku man manggatal king pamanintun anti kareta. Bakit? Kasi pin, ali kami adik karing makanitang bage.

Bali ngeni, 30 na kung banua, atin nang anak, e na ku mipakirut nung datang ing aldong ing anak kung lalaki mamin ya mu naman anti nining kinudta ku (maliban na mu nung bigla nang sinabi kakung mekabuktut yang babai, inta e ke itabi). E no magsilbi kaku ring inosenting lawe kasi delanan ku na ita e. Nung e ya man mamin, balu ku pa mu rin na manikua't manikua yang kabaluan ibat kilual. E ke pilitan mamin. Nung e na buring ibuklat kaku, alang problema. Ita mu rin kasi ing gewa ku.

Abalu ning balang anak ing tungkul king sex agyang pang pisasalikut ding pengari. Lakuas nang mabilis ing pamaglub ning kabaluan karing mayusisa. Malagu ya ing kalma yu kasi e na ku man makaying masisilo karing bage tungkul king sex. Ing busal ning anggang amanu ku: ing kapaligiran ing natural a magpakilala karing anak king sex king metung a paralan a e malino kekatamu, kasi e ta' no man akakit ding anak tamu 24/7. Datang ne mu kabud anting manako patye bengi para daklutanan purung kamalayan ing penganak.

Ing maralas ku pin sabian king sarili ku, "I am not sexually and pornographically hyperactive; I'm just not innocent."

Yari na ing pamangumpisal ku. Salamat, kakung pengari, king ali kayu mebunsul karing penyabi ku. Ikayu ring pekamasaleseng pengari king meto yatu. E da na ko kutnan nung makanini ko mu rin inyang iko ing high school, king lagyu ning respetu king pengari at kapat a utus ning Banal a Miglalang.

Lulugud alang patad quecayu mangga quing queang pangamate,
Ing Quecong Anak


Susug: Balu kung atin yang picture message a lubas i Papa king 3210 na inyang katlu kung banua king high school.


[About the author. Jason Paul C. Laxamana, 20, is currently spearheading the RocKapampangan Project, an album of Kapampangan songs remade by local rock bands to allow Kapampangan to penetrate the consciousness of the urban Kapampangan youth. He is an independent cultural worker seeking to empower Kapampangan by bringing it (and attempt to make it dominant) in pop culture. He operates an English-Kapampangan blogzine "The Prodigal Kamaru" at http://kamaru.blogspot.com, and a blog for his Kapampangan literary works "Kulang King Yumu" at http://sisigman.blogspot.com.]

-Posted: 6:12 AM 2/5/08 | More of this author on eK!
Nextnext