eK! is electronic Kabalen (eksite.com), a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

oliver s carlos
oliver s carlos at quing catimauang nasa, mababalag la naman,
pacli baguius a sasaquinda. macanian pablasa
ding uring anacpauas, quing gabun la mumuma
—(tawling atlung linya ning kawatasang "macanian pablasa" nang Oliver S. Carlos)


INIANG KATLUNG aldo ning Setyembre, banuang kasalukuyan, metung ne naman karing memalen Kapampangan ing sinubsub, minuma king gabun, at mibilang karing kakabang listaan da ring biktima ning krimeng pulitikal king kekatamung bangsa.

Berilan de ring adwa kataung maka-motorsiklu i Ka Poncing keng mismung terminal da ring dyip karin king Hausville, Barangay Pandan, Lungsud ning Angeles.

ka poncing by papa osmubal

Feliciano Infante o Ka Poncing kareng meging malapit a kakaluguran at kayantabe, lider at talapagsalita ne ning milatanting aguman da reng drayber a PASADA (metung a kayanib at lokal a kaugne organisayon ning PISTON o Pinag-isang Samahan ng mga Tsuper at Operators Nationwide) i Ka Poncing at meging aktibu ya king kimutan ban miyangat la kabilyan ding pakakalulung memalen a Angeleno. Matapang nong pepasyag kareng miyaliwang interviews kareng TV, Radyu at dyaryu ring kayadwanan ning sektor ning transportasyun kambe ning pamaglino karing miyaliwang isyung pambalen at makalunus a kabilyan da ring aliwa pang sektor ning lipunan.

Mibait iniang July 27, 1948, king edad nang anam-a-pulu't apat (64 years old), nung pitutuliran, atsu ne i Ka Poncing king kagatpanapunan ning kayang biye at sukat na nang dapat tatamasan king payapa nang pibale-bale ing bunga ning kayang pamagsikap. Pilang banua nya ring likwan ing kabangal nang pusu, i Ka Mely at ding apat dang anak, karin king Baryu Tangle, Mexico, Pampanga ban makipagsapalaran at manintunan bilang talapaglutu o cook king Oasis Hotel at Hyatt Hotel karin king Saudi Arabia. Makaranas mang lungkut at pamangulila, pibabata na iti ban itaguyud la ring kayang pamilya angga na king akilala ne ning metung a arabung prinsipi at gewa neng personal cook nu nukarin ne man menatili angga na king aisipan na nang magretiru keng pamag-abroad.

King kayang pamanintunan, apagaral no reng apat dang anak at ngeni manintunan no ngan bilang OFW mu naman. Mekapagpundar yang dyip a pamasada angga na king meging presidenti at talapagsalita ne ning agumang PASADA.

Makule ing meging kasaysayan at karera nang Ka Poncing bilang pamuntuk ning PASADA. Lalam ning kayang pamagsilbi bilang lider, megsamula yang mekipag-ugnayan ing lokal dang organisasyun keng pambansang organisasyun da reng dyipni draybers at operators a awsan dang PISTON. Kayantabe at kayagape da ring miyaliwang sektor, alang kapagalan lang meg-organisa, megmulat at linaban para king interes ning sektor transportasyun. Alang takut a sinalangsang at ginulisak laban king Oil Deregulation Law, VAT (Value Added Tax) a papatung da keng alaga ning produktung petrolyu, isyu da reng drayber laban keng matas a singil keng penalties ning LTO (Land Transportation Office) at LTFRB (Land Transportation Franchising and Regulatory Board).

Iniang milabas a banuang 2011, kabilang ya i Ka Poncing kareng matatag a lider a mekipag-negosasyun kang BIR Commissioner Kim Henares. Kayagnan ning karelang pegumpisan a transport strike pekipaglaban da ring grupu nang Ka Poncing a mibaba ing singil keng buwis a awsan dang CCT o Common Carrier Tax. Meging matagumpe ing welga at negosasyung mesabi. Mibababa ing singil keng CCT at kilalalanan de at meging lisyun ing tagumpeng iti ning PASADA ring miyaliwang aguman da reng transportasyon mabilug a bansa.

Bilang aktibung kayantabe king miyaliwang proyektu para karing miyaliwang serbisyu-publiku, sinaup ya i Ka Poncing ban misolusyunan ang miyaliwang suliranin da reng dyipni drayber at operators keng lungsud ning Angeles. Matiyaga yang menintun lunas ban ban mika-atin lang common terminal deng mamasadang dyipni karin king South Bond Essel Terminal at kayadwangan rya naman ding miyaliwang asosasyun da reng draybers at operators ban asolusyunan ing problema king terminal da ring dyip a biyahing Essel at SM Clark.

Maragul mu naman ing saup a ayambag ning PASADA, lalam ning upaya nang Ka Poncing bilang lider, king pangapasar na ning Traffic Code king konseho ning Angeles. Metung ya i Ka Poncing at ing PASADA karing minugit at misulat king kalalamnan ning mesabing regulasyun keng trapiku at aktibung mengampanya ban ma-apruba ya iti keng konsehu.

Sumangid da ring dakal nang akamit a tagumpe bilang lider, mababa ya lub i Ka Poncing a paturu at e pepaynawang mekipagaral pa kareng miyaliwang sektor at aguman ban mas lumalam ing kasanayan at beluan na karing miyaliwang isyu ra at kayadwanan. Iti sumangid ning panganib a daramdaman na king pilubluban ning asawa na, i Ka Mely, keng adbokasiya na at talindo para king kayang uri o sektor.

Alub na namung Ka Mely ing magpaynawa ne i Ka Poncing uli na pin ning king kayang pamanalakaran, atin at ating interes a mituturan at masasagasa. Ating taung mituturing kang Ka Poncing bilang suksuk king akmulan ning karelang interes. E mu rin makalingad kang Ka Mely na atin nang mapilang ukdung pagbantaan da ne biye ing kayang asawa.

Dapot matatag king pamanalakaran, ing pakibat na mung Ka Poncing:

"Makasadya keng ibie ing daya ku at bie para keng ustu at matulid, ' e ta naman apigil nung kapilan at etamu makapamili nung makananung paralan tamu mate, dapot apili tamu nung makananu at nuanti kayulaga ing meging biye tamu keti king masala."

Dakal la ring melumbe at migluksa king pangawala nang Ka Poncing. Patune la ring miyaliwa estadu king biye at dakal a taung tinagun iniang iyatad da ne king kayang kutkutan.

"Nung meglingkud ya sa para keng interes da ring kartel ning petrolyu at sakim a kapitalista, mayan ya pa king susulapo bulbul ning asung mamulang ing kayang pangawala, dapot ali, binye neng Ka Poncing ing kayang biye para kareng pakakalulu, nung inia para kekatamung likwan na, ing kayang pangamate kasing-bayat ne ning Bunduk Arayat"— nga'nang mengamanung Mayor Ed Pamintuan iniang magsalita ya king luksang parangal para kang Ka Poncing. "Wa man at masakit kekatamu, wa man at tatangis tamu, e ya keni ing kawakasan da ring talindo nang Ka Poncing at ding pakakalulu. Ing dayang mibubu, dagdag yang tetagan para kekatamung maua king katuliran" nga'na namang mengamanung Ka Alex Cauguiran a metung kareng kakaluguran at kasaup nang migtatag king Partido Abe Kapampangan. Tutung maplas king pilubluban ing anti-kaniting kapalyarian. E dapat malilyari dapot malilyari keng metung a bangsang payaus demokratiku at maki-katimawan. Lakwas masakit nung pina-pinandit, katawan lang mandilu king sarili rang daya ring makakalat keng pangarapan a "matulid a dalan." E 'ta balu nung angga kapilan, at nung pilan la pa ring maging biktima ning pulitikal a krimen. Para kang Ka Mely at karing apat dang anak, e ra na abalik ing panaung mamilagwa yang muli ibat keng pamamasada o kareng pulung ning aguman i Ka Poncing ban turwanan na la kareng karelang lisyun keng iskwela reng kayang anak at maglambis king asawa na. E ra na abalik ing timan at biye nang mewalang Ka Poncing. Katarungan namu ing karelang malyaring igulisak. Katarungan namu para kang Ka Poncing at karing aliwang biktima na pa ning krimeng-pulitikal.

[About the author. Oliver Carlos was born and grew up in the town of San Luis, Pampanga. He studied AB Political Science at the University of the East in Manila, but did not manage to finish it, not because of some difficulties, but rather because of his love of his country. He was kicked out of school because he spent most of his time in the streets with other nationalist youths, fighting against the rotten political system. He chose to stay in other people's houses and studied in the hinterlands with the poor farmers. In doing so, he met his future better half and companion in life. Now, he is one of the OFWs, trying his luck in foreign places to make both ends meet and to get his family out of poverty. Amidst all this, he keeps on looking back at his beloved country, especially his province, Pampanga.]

-Posted: 1:00 PM 9/25/12 | More of this author on eK!
Nextnext