eK! is electronic Kabalen, a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

marcial tayag caniones
marcial tayag caniones SIGE NA pen, tagal na ku...

Kung e Noynoy kalaban ku, nanu kaya ing panama ku? E ne man astrista (ay artista pala) ing wali ku, magtinda yang buku ampo bananaque king kantu. Malagu ne man at kilala no ngan ding magtraysikel king baryu. Ita pin metung a drayber a mebalu, balamu poporman ne pa. Aldoldo sasali yang saguing barbeque—almusal na kanu, pagtuan at hapunan, para mu akakit ne e wali ku—kaya, oyta, megka-astraytis ya (arthritis ya pen?). Malaut ya rugu lupa ing wali ku kang Kris, e Kris kasi maputi ya. E wali ku asneng tuling, pati ring bakas king balat na ela pa milako kaybat nang mika bulutung. E man magmeykap, kasi saugli papawas ya arung kaya purus mung polbu kakabit na.

E tatang malaut ya kang Ninoy. Asikan mu rugu ing balu na, mas kaluguran ne pa ata kesa kekami ing damulag na. Reng frens na ortelanu at sabungeru lamu. Ni ala ya man kadikit a pulitiku—pero istung botuhan, iyang-iya ing pupuntalan da para magkantang pulosa. Ita naman dyan myang metung bilug a gin, milako na ing dine na.

Saktu kami mung milalabas king metung ampo kapitnang ektaryang palayan a sasarulan nang tatang. Pero e Ma, balamu e Cory, balang abak kasi sisimba ya. E ku mu balu nung panalangin na ne kang Lord e tatang para kunan na ne. Masipag ya at mapaglutu. Paunan na ke pang mangan bayu iya.

Aru, ring atchi ku kalaut dang kalaut kareng sisters ng Noynoy! E atching Baby, 16 yapa linandi at migtanan ne. Penalukyan mi ya kanita king bale da ri kong Jun-Jun "Burug." Abe ko ri tatang ampo ri ma. Map namu telakaran ne ning bayo ku—emi balu mabuktut ne palang atlung bulan e atching Baby.

E atching Merlie, ala yang patugut magtex—pauli ya, gawa ke kanung paralan. E ne kanu pakanan ning amu na king Honk Kong. Misan kanu arakap deng manalbe T.V.... oyta rugu, mengagunut ya king boss nang babaying Isik! Pero e atching Merlie kasi, anyang anak kami, ikami ing pangunutan na... istung mag "tsaynis garter" kami, bigla miyang bili ing garter at mapitik ya singgit. Siguru karma na ita kareng Tsaynis.

Kung aku pin kaya ing lumput presidenti, na'ng kayta ing gawan ko?

Kantang malati ku aisip ku, basta lalbug king Candaba, mamulus kung dakal a tilapia, at reng gang bisang kumwa, kumwa la at magpakabsi. Sana rin, itang gabun ming arkilan kari bapang Rudy asali mi ya para ala na keng kaparti king pupul ng Tatang. Buri ku rin ding kakyalung ku ampo reng barkada da reng atchi ku, pati na rin ding atchi ku—makapagaral lang college, anggang caregiver mu, nurse kung agyu da—at ring bapa ku, sana tuklu la man anggang electronic teknisyan mu. Sana mibalik ing pamye dang nutri-bans para bilis la pulayi at sikan manalukyat tanaman ding anak.

Sana makapananam kung dakal byabas, langka, mangga, chiku, ampo nanu-nanu pa, pwera mu karetang Eucalyptus ampo amanwan dang Akasyang Thailand—ala no man kasing pakinabang deta. Mapa ing ipil ampo kakawati apapanangab mi.

Sana rin milako no reng matalik minum a manggulu ketang karaoke king baryu mi. Masigla na la, deng aliwa mipanyaksak la pa. Anggang kening baryu mi kasi talamak na ing droga. Dakal kekami reng alang obra, kaya oyta, king inip da nung e basketbol, shabu ampo mariwana ing atupagan da. Muli lang makafood-trip, at nung ala lang dasan ulam, reng kalderu, pinggan, basu mangabalabag la!

Simpli mu buri kung gawan nung akung maging presidenti. Buri ku alang daranup, alang kakamaten uling ela makasaling panulu, dumitak la reng magtraysikel uling magobra na la sana halus karing pabrika. Sana midagdagan la ring bombang danum para reng anak alilinis dalang masalese reng gutli da, at ating dakal Safeguard para milako ing kutu, galis ampo alipunga.

E ku biyasang masyadung mag-Ingglis. Oneng kung arap da ku U.N., mag-anti ku kareng Prenses, Hapon, Rusu, Italyanu ampo aliwang taga aliwang bansa, a ing linggwai da 'yang apse da. Interpret da na reng megaral ampo biyasa, anggang "through dance o music" pa ing ispits ku. Ing kule gamitan ku ing kule ning "rainborw" para alang mangalalu. Keng administrayun ku abe-abe ngan! Basta ing gagawan puru kayapan!

Ing islogan ku: "Bagyo, Gutom o Baha, Unahin ang Gawa—at si Lord na ang Bahala."

O 'sya na po.

Lubos na gumagalang,

Ondoy for President—Bagyo ang Dating, sa Serbisyo Magaling

Patagal a amanu: Nung na'ng buri yu pang pagawa kaku, pakisulat yu namu ketang "comment" lalam. Eyabe yu na rin ing pangarap yu para king Pilipinas, at abe-abe ta'ng pisopan-sopan potang atsu naku Malacañang.


[About the author. Marcial Tayag Caniones, a Political Science graduate, is assistant manager at the Community Extension Services Office of Clark Development Corporation. He was born on the 10th of July, 42 years ago, became vegetarian 18 years ago, started serious reading 10 years ago, and began writing three years ago. He admits to being ugly but claims to ooze with sex appeal.]

-Posted: 12:56 PM 10/30/09 | More of this author on eK!
Nextnext